Detail:
Telmisartan ratiopharm 80 mg tbl 28x80 mg (blis.Al/Al)
Názov lieku:
Telmisartan ratiopharm 80 mg
Doplnok názvu:
tbl 28x80 mg (blis.Al/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.1 k notifikácii o zmene v registrácii lieku, ev.č.: 2010/05511


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV

Telmisartan ratiopharm® 40 mg
Telmisartan ratiopharm® 80 mg
Tablety

telmisartan

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu, skôr ako začnete užívať Váš
liek.
- Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si ju
znovu prečítali.
- Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
- Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je Telmisartan ratiopharm® a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete Telmisartan ratiopharm®
3. Ako užívať Telmisartan ratiopharm®
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať Telmisartan ratiopharm®
6. Ďalšie informácie1. ČO JE Telmisartan ratiopharm® A NA ČO SA POUŽÍVA


Telmisartan patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov
angiotenzínu II. Angiotenzín II je látka, ktorú vytvára Vaše telo, a ktorá
zužuje Vaše krvné cievy a spôsobuje zvýšenie krvného tlaku. Telmisartan
blokuje účinok angiotenzínu II tak, že sa krvné cievy uvoľnia a Váš krvný
tlak sa zníži.

Telmisartan sa používa
na liečbu esenciálnej hypertenzie (vysokého krvného tlaku). ‘Esenciálny’
znamená, že vysoký krvný tlak nie je spôsobený žiadnym iným stavom.

Ak sa vysoký krvný tlak nelieči, môže poškodiť krvné cievy vo viacerých
orgánoch, čo môže niekedy viesť k srdcovému infarktu, zlyhaniu srdca alebo
obličiek, náhlej cievnej mozgovej príhode alebo oslepnutiu. Pred výskytom
poškodenia zvyčajne nie sú žiadne príznaky vysokého krvného tlaku. Preto je
dôležité pravidelné meranie krvného tlaku, aby sa zistilo, či je alebo nie
je v normálnom rozsahu.

Telmisartan sa tiež používa
na zníženie srdcovo-cievnych príhod (ako je srdcový záchvat alebo cievny
mozgová príhoda) u pacientov, ktorí sú rizikoví z dôvodu zníženého alebo
zablokovaného zásobovania srdca alebo nôh
krvou, mali cievnu mozgovú príhodu alebo majú vysoké riziko diabetu
(cukrovky). Lekár Vám môže povedať, že máte vysoké riziko takýchto príhod.2. SKÔR AKO UŽIJETE Telmisartan ratiopharm®

Neužívajte Telmisartan ratiopharm®

- ak ste alergický (precitlivený) na telmisartan alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek Telmisartanu ratiopharm® (pozri časť 6. Ďalšie
informácie pre zoznam ďalších zložiek lieku),
- ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace. (Je vhodnejšie vyhnúť sa užívaniu
Telmisartanu ratiopharm® aj na začiatku tehotenstva – pozri časť
Tehotenstvo.)
- ak trpíte ťažkým ochorením pečene ako je cholestáza alebo obštrukciou
žlčových ciest (problémy s odtokom žlče z pečene a žlčníka) alebo iným
závažným ochorením pečene.
Ak spozorujete niektorý z uvedených príznakov, oznámte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi skôr
ako začnete užívať Telmisartan ratiopharm®.
Buďte zvlášť opatrný pri užívaní Telmisartanu ratiopharm®

Prosím, informujte svojho lekára, ak trpíte alebo sa niekedy u Vás vyskytol
niektorý z nasledujúcich stavov alebo ochorení:

- ochorenie obličiek alebo transplantácia obličky,
- stenóza renálnej artérie (zúženie krvných ciev v jednej alebo oboch
obličkách),
- ochorenie pečene,
- srdcové ťažkosti,
- zvýšená hladina aldosterónu (zadržiavanie vody a solí v tele spolu s
nerovnováhou rôznych minerálov v krvi),
- nízky krvný tlak (hypotenzia), pravdepodobne sa môže vyskytnúť, keď ste
dehydrovaní (nadmerná strata vody z tela) alebo máte nedostatok soli
kvôli diuretickej liečbe (lieky na odvodnenie), diéte s nízkym obsahom
soli, hnačke alebo vracaniu,
- zvýšené hladiny draslíka vo Vašej krvi,
- cukrovka.

Ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná, musíte to povedať svojmu
lekárovi. Neodporúča sa užívať Telmisartan ratiopharm® na začiatku
tehotenstva a nesmie sa užívať, keď ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace,
pretože ak sa používa v tomto štádiu tehotenstva, môže Vášmu dieťaťu
spôsobiť závažné poškodenie (pozri časť Tehotenstvo).

O užívaní Telmisartanu ratiopharm® musíte informovať svojho lekára, ak máte
naplánovanú operáciu alebo Vám má byť podaná anestézia (narkóza).

Užívanie Telmisartanu ratiopharm® sa deťom a mladistvým mladším ako 18
rokov neodporúča.

Tak ako aj ostatné antagonisty receptora angiotenzínu II, Telmisartan
ratiopharm® môže byť menej účinný pri znižovaní krvného tlaku u pacientov
čiernej pleti.


Užívanie iných liekov

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, oznámte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
Váš lekár bude možno chcieť zmeniť dávkovanie ostatných liekov alebo urobiť
iné opatrenia.
V niektorých prípadoch možno budete musieť prestať užívať niektoré lieky.
Týka sa to najmä nasledujúcich liekov, ak sa užívajú súbežne s
Telmisartanom ratiopharm®:

- lieky s obsahom lítia na liečbu niektorých typov depresie,
- lieky, ktoré môžu zvýšiť hladiny draslíka v krvi, ako sú náhrady solí
obsahujúce draslík, draslík šetriace diuretiká (niektoré lieky na
odvodnenie), ACE inhibítory, antagonisty receptora angiotenzínu II,
NSAID (nesteroidné protizápalové lieky, ako napr. aspirín alebo
ibuprofén), heparín, imunosupresíva (napr. cyklosporín alebo
takrolimus) a antibiotikum trimetoprim,
- diuretiká (lieky na odvodnenie), najmä ak sa užívajú vo vysokých
dávkach spolu s Telmisartanom ratiopharm®, môžu viesť ku výrazným
stratám vody z tela a zníženiu tlaku krvi (hypotenzii).

Tak ako pri iných liekoch, ktoré znižujú krvný tlak, účinok Telmisartanu
ratiopharm® sa môže znížiť, ak užívate NSAID (nesteroidné protizápalové
lieky, ako napr. aspirín alebo ibuprofén) alebo kortikoidy.
Telmisartan ratiopharm® môže zvýšiť krvný tlak tak, že zníži účinok iných
liekov, ktoré sa užívajú na liečbu vysokého krvného tlaku.


Užívanie Telmisartanu ratiopharm® s jedlom a nápojmi

Telmisartan ratiopharm® môžete užívať s jedlom alebo bez neho.


Tehotenstvo a dojčenie


/Tehotenstvo/
Ak si myslíte, že ste tehotná (alebo môžete byť tehotná), musíte to povedať
svojmu lekárovi. Lekár Vám zvyčajne odporučí ukončiť užívanie Telmisartanu
ratiopharm® pred otehotnením alebo čo najskôr ako zistíte, že ste tehotná a
odporučí Vám, aby ste užívali iný liek namiesto Telmisartanu ratiopharm®.
Telmisartan ratiopharm® sa neodporúča na začiatku tehotenstva a nesmie sa
užívať, ak ste tehotná dlhšie ako 3 mesiace, pretože to môže spôsobiť
závažné poškodenie Vášmu dieťaťu, ak sa používa po treťom mesiaci
tehotenstva.

/Dojčenie/
Povedzte svojmu lekárovi, že dojčíte alebo začínate dojčiť. Telmisartan
ratiopharm® sa neodporúča pre matky, ktoré dojčia, ale ak chcete dojčiť,
lekár Vám môže vybrať inú liečbu, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec alebo
sa narodilo predčasne.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Nie sú k dispozícii žiadne údaje o účinku Telmisartanu ratiopharm® na
schopnosť viesť vozidlá alebo obsluhovať stroje. Niektorí ľudia, ktorí sa
liečia na vysoký krvný tlak, pociťujú závraty alebo únavu. Ak máte závraty
alebo ste unavený, neveďte vozidlá ani neobsluhujte stroje.


Dôležité informácie o niektorých zložkách Telmisartanu ratiopharm®

Telmisartan ratiopharm® obsahuje sorbitol. Ak Vám Váš lekár povedal, že
neznášate niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára, skôr než začnete
užívať Telmisartan ratiopharm®.3. AKO UŽÍVAŤ Telmisartan ratiopharm®


Vždy užívajte Telmisartan ratiopharm® presne tak, ako Vám povedal Váš
lekár. Ak si nie ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo
lekárnika.

Zvyčajná dávka Telmisartanu ratiopharm® je jedna tableta denne. Pokúste sa
užívať tablety každý deň v rovnakom čase.
Telmisartan ratiopharm® môžete užívať s jedlom alebo bez neho. Tablety sa
majú prehĺtať s malým množstvom vody alebo iným nealkoholickým nápojom.
Dôležité je, aby ste Telmisartan ratiopharm® užívali každý deň, až kým Vám
lekár nepovie inak. Ak máte pocit, že je účinok Telmisartanu
ratiopharm® príliš silný alebo príliš slabý, povedzte to svojmu lekárovi
alebo lekárnikovi.

Na liečbu vysokého krvného tlaku je zvyčajná dávka Telmisartanu
ratiopharm® pre väčšinu pacientov jedna 40 mg tableta jedenkrát denne na
kontrolu krvného tlaku počas 24 hodín. Lekár Vám však môže odporučiť nižšiu
dávku, 20 mg alebo vyššiu dávku, 80 mg. Telmisartan ratiopharm® sa tiež
môže používať v kombinácii s diuretikami (liekmi na odvodnenie), ako je
hydrochlorotiazid, pre ktorý sa potvrdilo, že má spolu s Telmisartanom
ratiopharm® prídavný účinok na zníženie krvného tlaku. Na zníženie výskytu
srdcovo-cievnych príhod je zvyčajná dávka Telmisartanu ratiopharm® jedna
80 mg tableta jedenkrát denne. Na začiatku preventívnej liečby
Telmisartanom ratiopharm® sa má často sledovať krvný tlak.


Ak Vaša pečeň nefunguje správne, zvyčajná dávka nemá prekročiť 40 mg raz
denne.Ak užijete viac Telmisartanu ratiopharm®, ako máte

Ak náhodne užijete príliš veľa tabliet, ihneď kontaktujte svojho lekára,
lekárnika alebo najbližšiu
pohotovosť.


Ak zabudnete užiť Telmisartan ratiopharm®

Ak zabudnete užiť dávku, neznepokojujte sa. Užite dávku ihneď, ako si
spomeniete a potom pokračujte v užívaní tak ako predtým. Ak neužijete svoju
tabletu jeden deň, užite zvyčajnú normálnu dávku nasledujúci deň.
Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY


Tak ako všetky lieky, aj Telmisartan ratiopharm® môže spôsobovať vedľajšie
účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Tieto vedľajšie účinky sa môžu vyskytovať v určitých frekvenciách, ktoré sú
definované nasledovne:

- veľmi časté: postihujú viac ako 1 pacienta z 10
- časté: postihujú 1 až 10 pacientov zo 100
- menej časté: postihujú 1 až 10 pacientov z 1 000
- zriedkavé: postihujú 1 až 10 pacientov z 10 000
- veľmi zriedkavé: postihujú menej ako 1 pacienta z 10 000
- neznáme: z dostupných údajov.

Časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
nízky krvný tlak (hypotenziu) u pacientov, ktorí sa liečia na zníženie
srdcovo-cievnych príhod.

Menej časté vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
infekcie horných dýchacích ciest (napr. bolesť hrdla, zápal prínosových
dutín, bežné prechladnutie), infekcie močových ciest, nedostatok červených
krviniek (anémiu), vysoké hladiny draslíka, pocit smútku (depresiu), mdloby
(synkopu), ťažkosti pri zaspávaní, pocit točenia (vertigo), pomalý srdcový
tep (bradykardiu), znížený krvný tlak (hypotenziu) u pacientov, ktorí sa
liečia na vysoký tlak krvi, závrat pri postavení sa (ortostatickú
hypotenziu), dýchavičnosť, bolesť brucha, hnačku, žalúdočné ťažkosti,
nadúvanie, vracanie, zvýšené potenie, svrbenie, liekovú vyrážku, bolesť
svalov (myalgiu), bolesť chrbta, svalové kŕče, obličkovú nedostatočnosť
vrátane akútneho zlyhania obličiek, bolesť na hrudi, pocit slabosti a
zvýšenú hladinu kreatinínu v krvi.

Zriedkavé vedľajšie účinky môžu zahŕňať:
nízky počet krvných doštičiek (trombocytopéniu), alergické reakcie (napr.
vyrážku, svrbenie, sťažené dýchanie, sipot, opuch tváre alebo nízky tlak
krvi), pocit úzkosti, poruchy videnia, búšenie srdca (tachykardiu),
žalúdočnú nervozitu, sucho v ústach, abnormálnu funkciu pečene, závažná
kožnú vyrážku, sčervenanie pokožky, rýchly opuch pokožky a sliznice
(angioedém), ekzém (ochorenie kože), bolesť kĺbov (artralgiu), bolesť v
končatinách, ochorenie podobné chrípke, zvýšené hladiny kyseliny močovej,
pečeňových enzýmov alebo kreatín fosfokinázy v krvi a zníženie hemoglobínu
(krvnej bielkoviny).

Vedľajšie účinky s neznámou frekvenciou môžu zahŕňať:
zvýšenie niektorých bielych krviniek (eozinofíliu), závažné alergické
reakcie (anafylaktickú reakciu),
žihľavku, bolesť šliach a sepsu* (často nazývanú “otrava krvi”, je ťažká
infekcia so zápalovou reakciou celého tela, ktorá môže viesť až k smrti).

* V dlhodobej štúdii, zahrňujúcej viac ako 20 000 pacientov, malo viac
pacientov liečených telmisartanom sepsu v porovnaní s pacientmi, ktorí
telmisartan neužívali. Udalosť sa môže vyskytnúť náhodne alebo môže
súvisieť s mechanizmami, ktoré nie sú v súčasnosti známe.

/Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak/
/spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej/
/informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo/
/lekárnikovi./5. AKO UCHOVÁVAŤ Telmisartan ratiopharm®


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.

Neužívajte Telmisartan ratiopharm® po dátume exspirácie, ktorý je uvedený
na škatuľke, blistri a/alebo liekovke. Dátum exspirácie sa vzťahuje na
posledný deň v mesiaci.

/Liekovka/
Čas použiteľnosti po prvom otvorení: 6 mesiacov.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo Telmisartan ratiopharm® obsahuje


Liečivo je telmisartan.
Telmisartan ratiopharm® 40 mg: každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu.
Telmisartan ratiopharm® 80 mg: každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu.

Ďalšie zložky sú:
manitol, meglumín, sorbitol (E420), povidón (K-90), hydroxid sodný,
hypromelóza, magnéziumstearát.


Ako vyzerá Telmisartan ratiopharm® a obsah balenia


Biele až takmer biele, podlhovasté tablety s deliacou ryhou na jednej
strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
Telmisartan ratiopharm® 40/80 mg je dostupný v baleniach so 7, 10, 14, 20,
28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletami.

Liekovka (HDPE) s bielym uzáverom (PP)
Veľkosti balení:
100 tabliet
500 tabliet (len pre nemocničné účely)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii a výrobca
/Držiteľ rozhodnutia o registrácii:/
ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


/Výrobca:/

1. Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, 89143 Blaubeuren, Nemecká
spolková republika
2. Ayanda Oy, Teollisuustie 16, 60100 Seinäjoki, Fínsko
3. Sanitas, AB, Veiveri? g. 134B, LT-46352, Kaunas, Litva


Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:
|Francúzko |Telmisartan ratiopharm 20 mg, comprimé |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg, comprimé |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg, comprimé |
|Rakúsko |Telmisartan ratiopharm 40 mg Tabletten |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg Tabletten |
|Belgicko |Telmiratio 40 mg comprimés |
| |Telmiratio 80 mg comprimés |
|Česká republika |Telmisartan-ratiopharm 80 mg |
|Nemecko |Telmisartan-ratiopharm 20 mg Tabletten |
| |Telmisartan-ratiopharm 40 mg Tabletten |
| |Telmisartan-ratiopharm 80 mg Tabletten |
|Dánsko |Telmisartan ratiopharm 20 mg tabletter |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg tabletter |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg tabletter |
|Estónsko |Telmisartan-ratiopharm 40 mg |
| |Telmisartan-ratiopharm 80 mg |
|Španielsko |Telmisartan ratiopharm 20 mg comprimidos EFG |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg comprimidos EFG |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg comprimidos EFG |
|Fínsko |Telmisartan ratiopharm 20 mg tabletti |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg tabletti |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg tabletti |
|Maďarsko |Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletta |
| |Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletta |
|Taliansko |Telmisartan ratiopharm 20 mg compresse |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg compresse |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg compresse |
|Lotyšsko |Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletes |
| |Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletes |
|Luxembursko |Telmisartan ratiopharm 20 mg Tabletten |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg Tabletten |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg Tabletten |
|Litva |Telmisartan-ratiopharm 40 mg tabletes |
| |Telmisartan-ratiopharm 80 mg tabletes |
|Holandsko |Telmisartan ratiopharm 20 mg |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg |
|Nórsko |Telmisartan ratiopharm 20 mg tabletter |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg tabletter |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg tabletter |
|Poľsko |Telmisartan-ratiopharm (40mg) |
| |Telmisartan-ratiopharm (80mg) |
|Portugalsko |Telmisartan ratiopharm (20 mg) |
| |Telmisartan ratiopharm (40 mg) |
| |Telmisartan ratiopharm (80 mg) |
|Švédsko |Telmisartan ratiopharm 20 mg tabletter |
| |Telmisartan ratiopharm 40 mg tabletter |
| |Telmisartan ratiopharm 80 mg tabletter |
|Slovenská |Telmisartan ratiopharm 40 mg |
|republika |Telmisartan ratiopharm 80 mg |
|Veľká Británia |Telmisartan 20 mg tablets |
| |Telmisartan 40 mg tablets |
| |Telmisartan 80 mg tablets |


Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy revidovaná v júli
2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k rozhodnutiu o registrácii lieku, ev.č.: 2009/00097-REG -
2009/00098-REG


SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Telmisartan ratiopharm 40 mg
Telmisartan ratiopharm 80 mg

Tablety2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Telmisartan ratiopharm 40 mg: každá tableta obsahuje 40 mg telmisartanu.
Telmisartan ratiopharm 80 mg: každá tableta obsahuje 80 mg telmisartanu.

Pomocná látka:
Telmisartan ratiopharm 40 mg: každá tableta obsahuje 19,20 mg sorbitolu
(E420).
Telmisartan ratiopharm 80 mg: každá tableta obsahuje 38,40 mg sorbitolu
(E420).

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Tablety

Biele až takmer biele, podlhovasté tablety s deliacou ryhou na jednej
strane.
Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Hypertenzia
Liečba esenciálnej hypertenzie u dospelých.

Kardiovaskulárna prevencia
Redukcia kardiovaskulárnej morbidity u pacientov s:
- manifestným aterotrombotickým kardiovaskulárnym ochorením (koronárne
srdcové ochorenie, cievna mozgová príhoda alebo ochorenie periférnych
tepien v anamnéze) alebo
- diabetes mellitus typu 2 so zdokumentovaným poškodením cieľových
orgánov.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Liečba esenciálnej hypertenzie:
Zvyčajná účinná dávka je 40 mg jedenkrát denne. Niektorým pacientom môže
postačovať už denná dávka 20 mg. V prípadoch, kedy nie je cieľový krvný
tlak dosiahnutý, sa môže dávka telmisartanu zvýšiť na maximum 80 mg
jedenkrát denne. Prípadne sa môže telmisartan podávať v kombinácii
s tiazidovými diuretikami ako napr. hydrochlorotiazidom, u ktorých sa
ukázalo, že s telmisartanom majú doplňujúci účinok pri znižovaní krvného
tlaku. Pri zvažovaní zvyšovania dávky treba mať na pamäti, že maximálny
antihypertenzívny účinok sa zvyčajne dosahuje za štyri až osem týždňov od
začatia liečby (pozri časť 5.1).

Kardiovaskulárna prevencia:
Odporúčaná dávka je 80 mg jedenkrát denne. Nie je známe, či dávky nižšie
ako 80 mg telmisartanu, sú účinné pri znižovaní kardiovaskulárnej
morbidity.
Pri začatí liečby telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity sa
odporúča pozorné sledovanie krvného tlaku a v prípade potreby môže byť
nevyhnutné nastavenie liekov, ktoré znižujú krvný tlak.

Telmisartan sa môže užívať s jedlom alebo bez neho.

Osobitné skupiny pacientov:

/Poškodenie funkcie obličiek/
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie obličiek nie
je potrebná úprava dávky. U pacientov s ťažkým poškodením funkcie obličiek
alebo u hemodialyzovaných pacientov sú skúsenosti obmedzené.
U týchto pacientov sa odporúča nižšia počiatočná dávka 20 mg (pozri časť
4.4).

/Poškodenie funkcie pečene/
U pacientov s miernym až stredne závažným poškodením funkcie pečene nemá
dávka prekročiť 40 mg jedenkrát denne (pozri časť 4.4).

/Starší pacienti/
U starších pacientov nie je potrebná úprava dávky.

/Pediatrickí pacienti/
Telmisartan ratiopharm sa neodporúča používať u detí mladších ako 18 rokov
pre nedostatok údajov o bezpečnosti a účinnosti.

4.3 Kontraindikácie

- Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časť 6.1).
- Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).
- Biliárne obštrukčné poruchy.
- Ťažké poškodenie funkcie pečene.

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Gravidita
Liečba antagonistami receptorov angiotenzínu II sa nemá začínať počas
tehotenstva. Pokiaľ sa pokračovanie v liečbe antagonistami receptora
angiotenzínu II nepovažuje za nevyhnutné, pacientky,
ktoré plánujú graviditu, sa majú prestaviť na alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má preukázaný
bezpečnostný profil pri používaní v gravidite. Keď sa diagnostikuje
gravidita, liečba antagonistami receptora angiotenzínu II sa má ihneď
ukončiť, a ak je to vhodné, má sa začať alternatívna liečba (pozri časti
4.3 a 4.6).

Poškodenie funkcie pečene
Telmisartan sa nemá podávať pacientom s cholestázou, obštrukčnými žlčovými
poruchami alebo ťažkým poškodením pečene (pozri časť 4.3), pretože
telmisartan sa prevažne vylučuje žlčou. U týchto pacientov možno očakávať
znížený hepatálny klírens telmisartanu. Telmisartan sa má u pacientov s
miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie pečene používať len opatrne.

Renovaskulárna hypertenzia
U pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie
jednej funkčnej obličky, ktorí sa liečia liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-
angiotenzín-aldosterónový systém, je zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a
renálnej insuficiencie.

Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličky
Keď sa telmisartan používa u pacientov s poškodenou funkciou obličiek,
odporúča sa pravidelné sledovanie hladín sérového draslíka a kreatinínu.
Nie sú žiadne skúsenosti s podávaním telmisartanu pacientom s nedávnou
transplantáciou obličky.

Intravaskulárna hypovolémia
U pacientov, ktorí majú depléciu objemu a/alebo sodíka kvôli silnej
diuretickej liečbe, diétnemu obmedzeniu soli, hnačke alebo vracaniu, sa
môže najmä po prvej dávke vyskytnúť symptomatická hypotenzia. Takéto stavy
sa musia pred podávaním telmisartanu upraviť. Deplécia objemu a/alebo
sodíka sa má upraviť ešte pred podávaním telmisartanu.

Dvojitá blokáda renín-angiotenzín-aldosterónového systému: Ako dôsledok
inhibície renín-angiotenzín-aldosterónového systému boli u citlivých
jedincov zaznamenané hypotenzia, synkopa, hyperkaliémia a zmeny v
obličkových funkciách (vrátane akútneho zlyhania obličiek), obzvlášť ak sa
kombinujú lieky, ktoré ovplyvňujú tento systém. Dvojitá blokáda systému
renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pridaním ACE inhibítorov k
antagonistom receptoru angiotenzínu II) sa preto neodporúča u pacientov s
už kontrolovaným krvným tlakom a musí sa obmedziť na individuálne
definované prípady s dôkladným monitorovaním obličkových funkcií.

Iné stavy spojené so stimuláciou renín-angiotenzín-aldosterónového systému
U pacientov, ktorých vaskulárny tonus a funkcia obličiek závisí
predovšetkým od činnosti renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr.
pacienti s ťažkým kongestívnym zlyhaním srdca alebo existujúcou chorobou
obličky vrátane stenózy renálnej artérie), sa liečba liekmi, ktoré
ovplyvňujú tento systém, ako napr. telmisartan, spájala s akútnou
hypotenziou, hyperazotémiou, oligúriou alebo zriedkavo s akútnym zlyhaním
obličky (pozri časť 4.8).

Primárny aldosteronizmus
Pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne nereagujú na
antihypertenzívne lieky, pôsobiace prostredníctvom inhibície renín-
angiotenzínového systému. Použitie telmisartanu sa preto neodporúča.

Stenóza aorty a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia
Tak ako pri iných vazodilatanciách je u pacientov trpiacich na aortálnu
alebo mitrálnu stenózu alebo obštrukčnú hypertrofickú kardiomyopatiu
potrebná osobitná pozornosť.

Hyperkaliémia
Užívanie liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-aldosterónový systém,
môže spôsobiť hyperkaliémiu.
U starších pacientov, pacientov s renálnou insuficienciou, diabetikov,
pacientov súbežne liečených inými liekmi, ktoré môžu zvyšovať hladinu
draslíka, a/alebo u pacientov s pridruženými udalosťami môže byť
hyperkaliémia smrteľná.
Pred zvážením súbežného použitia liekov, ktoré ovplyvňujú renín-angiotenzín-
aldosterónový systém, sa má zhodnotiť pomer prínosu a rizika.
Najdôležitejšie rizikové faktory pre vznik hyperkaliémie, ktoré treba
zvážiť sú:
- diabetes mellitus, poškodenie funkcie obličiek, vek (> 70 rokov),
- kombinácia s jedným alebo viacerými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-
angiotenzín-aldosterónový systém a/alebo s doplnkami draslíka. Lieky
alebo terapeutické skupiny liekov, ktoré môžu vyvolať hyperkaliémiu, sú
náhrady solí s obsahom draslíka, draslík-šetriace diuretiká, ACE
inhibítory, antagonisty receptoru angiotenzínu II, nesteroidné
protizápalové lieky (NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov COX-2),
heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus) a trimetoprim,
- pridružené udalosti, najmä dehydratácia, akútna srdcová dekompenzácia,
metabolická acidóza, zhoršovanie obličkových funkcií, náhle zhoršenie
stavu obličiek (napr. infekčné ochorenie), odumieranie buniek (napr.
akútna ischémia končatín, rabdomyolýza, rozsiahla trauma).
U rizikových pacientov sa odporúča pozorné sledovanie hladín draslíka v
sére (pozri časť 4.5).

Sorbitol
Tento liek obsahuje sorbitol (E420). Pacienti so zriedkavými dedičnými
problémami intolerancie fruktózy nemajú Telmisartan ratiopharm užívať.

Etnické rozdiely
Tak, ako bolo pozorované pri inhibítoroch ACE, telmisartan a iné
antagonisty receptorov angiotenzínu II, sú zjavne menej účinné pri
znižovaní krvného tlaku u ľudí čiernej pleti ako u ostatných, pravdepodobne
pre vyšší výskyt nízkorenínových stavov u čiernej populácie s hypertenziou.

Iné
Tak ako pri inom antihypertenzíve, nadmerná redukcia tlaku krvi u pacientov
s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickou kardiovaskulárnou chorobou
môže viesť k infarktu myokardu alebo mozgovej príhode.

4.5 Liekové a iné interakcie

Interakčné štúdie boli vykonané iba u dospelých.

Tak ako iné lieky, ktoré účinkujú na renín-angiotenzín-aldosterónový
systém, môže telmisartan vyvolať hyperkaliémiu (pozri časť 4.4). Riziko sa
môže zvýšiť v prípade liečby kombináciou s inými liekmi, ktoré môžu tiež
vyvolať hyperkaliémiu (náhrady solí s obsahom draslíka, draslík šetriace
diuretiká, ACE inhibítory, antagonisty receptorov angiotenzínu II,
nesteroidné protizápalové lieky (NSAID, vrátane selektívnych inhibítorov
COX-2), heparín, imunosupresíva (cyklosporín alebo takrolimus)
a trimetoprim).

Výskyt hyperkaliémie závisí od pridružených rizikových faktorov. Riziko sa
zvyšuje v prípade vyššie uvedených liečebných kombinácií. Riziko je
obzvlášť vysoké pri kombinácii draslík šetriacich diuretík, keď sú
kombinované s náhradami solí s obsahom draslíka. Napríklad kombinácia s ACE
inhibítormi alebo NSAID predstavuje nižšie riziko za predpokladu prísneho
dodržania odporúčaní pre používanie.

/Súbežné užívanie, ktoré sa neodporúča/

/Draslík šetriace diuretiká a doplnky draslíka/
Antagonisty receptora angiotenzínu II, ako napr. telmisartan, zmierňujú
straty draslíka spôsobené diuretikami. Draslík šetriace diuretiká, napr.
spironolaktón, eplerenón, triamterén alebo amilorid, doplnky draslíka alebo
náhrady solí s obsahom draslíka môžu viesť k významnému zvýšeniu sérového
draslíka. Ak je súbežné podávanie týchto liečiv indikované pri dokázanej
hypokaliémii, majú sa používať veľmi opatrne a majú sa pravidelne
monitorovať sérové hladiny draslíka.

/Lítium/
Pri súbežnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín konvertujúceho enzýmu
a s antagonistami receptora angiotenzínu II, vrátane telmisartanu, boli
hlásené reverzibilné zvýšenia sérových koncentrácií lítia a toxicity. Ak sa
ukáže nevyhnutnosť použitia takejto kombinácie, odporúča sa dôkladné
monitorovanie hladín lítia v sére.

/Súbežné užívanie, ktoré vyžaduje opatrnosť/

/Nesteroidné protizápalové lieky (NSAID)/
NSAID (t.j. kyselina acetylsalicylová v protizápalových dávkovacích
schémach, inhibítory COX-2 a neselektívne NSAID) môžu znížiť
antihypertenzívny účinok antagonistov receptora angiotenzínu II. U
niektorých pacientov s oslabenou funkciou obličiek (napr. dehydrovaní
pacienti alebo starší pacienti s oslabenou funkciou obličiek) súbežné
podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II a liečiv, ktoré inhibujú
cyklooxygenázu, môže viesť k ďalšiemu zhoršeniu funkcie obličiek, vrátane
možného akútneho zlyhania obličiek, ktoré je zvyčajne reverzibilné. Preto
sa má táto kombinácia podávať veľmi opatrne, obzvlášť u starších pacientov.
Pacienti majú byť dostatočne hydratovaní a má sa zvážiť monitorovanie
obličkových funkcií po začatí súbežnej liečby a pravidelne počas jej
trvania.
V jednej štúdii súbežné podávanie telmisartanu a ramiprilu viedlo k 2,5-
násobnému zvýšeniu AUC0-24 a Cmax ramiprilu a ramiprilátu. Klinický význam
tohto pozorovania nie je známy.

/Diuretiká (tiazidové alebo kľučkové diuretiká)/
Pri začatí liečby telmisartanom môže viesť predchádzajúca liečba vysokými
dávkami diuretík ako je furosemid (kľučkové diuretikum) a hydrochlorotiazid
(tiazidové diuretikum) k hypovolémii a riziku hypotenzie.

/Pri súbežnom užívaní treba vziať do úvahy/

/Iné antihypertenzíva/
Účinok telmisartanu na znižovanie krvného tlaku sa môže pri súbežnom užití
iných antihypertenzívnych liekov zvýšiť.

Na základe ich farmakologických vlastností možno očakávať, že nasledujúce
lieky môžu zosilniť hypotenzívny účinok všetkých antihypertenzív, vrátane
telmisartanu: baklofén, amifostín. Navyše môžu alkohol, barbituráty,
narkotiká alebo antidepresíva zhoršiť ortostatickú hypotenziu.

/Kortikosteroidy (systémové podanie)/
Zníženie antihypertenzívneho účinku.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita
Podávanie antagonistov receptora angiotenzínu II sa neodporúča počas prvého
trimestra gravidity (pozri časť 4.4). Použitie antagonistov receptora
angiotenzínu II je kontraindikované počas druhého a tretieho trimestra
gravidity (pozri časti 4.3 a 4.4).
Epidemiologické dôkazy týkajúce sa rizika teratogenity po vystavení účinku
ACE inhibítorom počas prvého trimestra gravidity nie sú preukazné; malé
zvýšenie rizika však nemožno vylúčiť. Pokiaľ neexistujú žiadne kontrolované
epidemiologické údaje o riziku antagonistov receptora angiotenzínu II, môžu
pre túto triedu liečiv existovať podobné riziká. Pokiaľ nie je pokračovanie
liečby antagonistami receptora angiotenzínu II považované za nevyhnutné,
pacientky, ktoré plánujú graviditu sa majú prestaviť na alternatívnu
antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný bezpečnostný profil pri
používaní v gravidite. Keď je gravidita diagnostikovaná, liečba
antagonistami receptora angiotenzínu II sa má ihneď ukončiť, a ak je to
vhodné, má sa začať alternatívna liečba.
Expozícia liečbe antagonistami receptora angiotenzínu II počas druhého a
tretieho trimestra je známa tým, že indukuje fetotoxicitu u ľudí (znížená
funkcia obličiek, oligohydramnión, retardácia osifikácie lebky) a
neonatálnu toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia). (Pozri
časť 5.3). Ak došlo od druhého trimestra gravidity k expozícii antagonistom
receptora angiotenzínu II, odporúča sa ultrazvukové vyšetrenie funkcie
obličiek a lebky.
Dojčatá, ktorých matky užívali antagonistov receptora angiotenzínu II, sa
majú starostlivo sledovať z dôvodu hypotenzie (pozri časti 4.3 a 4.4).

Laktácia
Keďže nie sú dostupné žiadne informácie ohľadom používania telmisartanu
počas dojčenia, užívanie telmisartanu sa neodporúča, a vhodnejšie je
používať alternatívnu liečbu s lepšie preukázaným profilom bezpečnosti pre
obdobie dojčenia, najmä počas dojčenia novorodencov alebo predčasne
narodených detí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje. Avšak pri vedení vozidiel a obsluhe strojov sa musí
vziať do úvahy, že pri antihypertenzívnej liečbe sa občas môže vyskytnúť
závrat alebo ospanlivosť.

4.8 Nežiaduce účinky

V kontrolovaných klinických skúšaniach u pacientov liečených na hypertenziu
bol celkový výskyt nežiaducich účinkov hlásených s telmisartanom (41,4%)
zvyčajne porovnateľný s placebom (43,9%).
Výskyt nežiaducich účinkov nebol závislý od dávky a nebola preukázaná
súvislosť s pohlavím, vekom alebo rasou pacientov.
Bezpečnostný profil telmisartanu u pacientov podstupujúcich liečbu na
zníženie kardiovaskulárnej morbidity bol zhodný s tým, ktorý sa získal u
pacientov s hypertenziou.

Nežiaduce reakcie lieku uvedené nižšie sa zhromaždili z kontrolovaných
klinických skúšaní s pacientmi liečenými na hypertenziu a z post-
marketingových hlásení. Zoznam tiež zohľadňuje závažné nežiaduce účinky a
nežiaduce účinky vedúce k prerušeniu liečby, ktoré sa hlásili v troch
dlhodobých klinických skúšaniach, ktoré zahŕňali 21 642 pacientov liečených
telmisartanom na zníženie kardiovaskulárnej morbidity počas šiestich rokov.

Nežiaduce účinky sú usporiadané podľa frekvencie výskytu s použitím
nasledovnej konvencie:
veľmi časté (?1/10); časté (?1/100 až <1/10); menej časté (?1/1 000 až
<1/100); zriedkavé (?1/10 000 až <1/1 000); veľmi zriedkavé (<1/10 000);
neznáme (dostupných údajov).

V rámci jednotlivých skupín frekvencií sú nežiaduce účinky usporiadané v
poradí klesajúcej závažnosti.

Infekcie a nákazy
Menej časté: infekcie horných dýchacích ciest, vrátane faryngitídy a
sinusitídy, infekcie močových ciest vrátane cystitídy
Neznáme: sepsa, vrátane smrteľných následkov1

Poruchy krvi a lymfatického systému
Menej časté: anémia
Zriedkavé: trombocytopénia
Neznáme: eozinofília

Poruchy imunitného systému
Zriedkavé: hypersenzitivita
Neznáme: anafylaktická reakcia

Poruchy metabolizmu a výživy
Menej časté: hyperkaliémia

Psychické poruchy
Menej časté: depresia, insomnia
Zriedkavé: úzkosť

Poruchy nervového systému
Menej časté: synkopa


Poruchy oka
Zriedkavé: poruchy videnia

Poruchy ucha a labyrintu
Menej časté: vertigo

Poruchy srdca a srdcovej činnosti
Menej časté: bradykardia
Zriedkavé: tachykardia

Poruchy ciev
Menej časté: hypotenzia2, ortostatická hypotenzia

Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína
Menej časté: dyspnoe

Poruchy gastrointestinálneho traktu
Menej časté: bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, flatulencia, vracanie
Zriedkavé: brušný dyskomfort, sucho v ústach

Poruchy pečene a žlčových ciest
Zriedkavé: abnormálne pečeňové funkcie/poruchy pečene

Poruchy kože a podkožného tkaniva
Menej časté: hyperhidróza, svrbenie, vyrážka
Zriedkavé: erytém, angioedém, lieková erupcia, toxická kožná erupcia,
ekzém
Neznáme: žihľavka

Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva
Menej časté: myalgia, bolesť chrbta (napr. ischias), svalové spazmy
Zriedkavé: artralgia, bolesť končatín
Neznáme: bolesť šliach (príznaky podobné tendinitíde)

Poruchy obličiek a močových ciest
Menej časté: poškodenie funkcie obličiek vrátane akútneho zlyhania
obličiek

Celkové poruchy a reakcie v mieste podania
Menej časté: bolesť hrudníka, asténia (slabosť)
Zriedkavé: chrípke podobné ochorenie

Laboratórne a funkčné ochorenia
Menej časté: zvýšenie kreatinínu v krvi
Zriedkavé: zvýšenie kyseliny močovej v krvi, zvýšenie pečeňových enzýmov,
zvýšenie kreatínfosfokinázy v krvi, zníženie hemoglobínu

1V klinickom skúšaní PRoFESS sa po telmisartane, v porovnaní s placebom,
pozorovala zvýšená
incidencia sepsy. Udalosť môže byť náhodným nálezom alebo môže súvisieť s
mechanizmami, ktoré v
súčasnosti nie sú známe (pozri časť 5.1).
2Hlásené ako časté u pacientov s kontrolovaným krvným tlakom, ktorí sa
liečili telmisartanom na
zníženie kardiovaskulárnej morbidity na najvyššej úrovni štandardnej
liečby.

4.9 Predávkovanie

Vo vzťahu k predávkovaniu u ľudí sú dostupné iba obmedzené údaje.

Príznaky:
Najhlavnejšie prejavy predávkovania telmisartanom boli hypotenzia a
tachykardia; boli tiež zaznamenané bradykardia, závraty, zvýšenie
kreatinínu v sére a akútne zlyhanie obličiek.

Liečba:
Telmisartan sa neodstraňuje hemodialýzou. Pacienta treba starostlivo
monitorovať a liečba má byť symptomatická a podporná. Liečba závisí od času
užitia a závažnosti symptómov. Navrhované opatrenia zahrňujú vyvolanie
vracania a/alebo výplach žalúdka. Pri liečbe predávkovania môže byť
užitočné aktívne uhlie. Treba často sledovať sérové elektrolyty a
kreatinín. Ak sa objaví hypotenzia, pacienta treba uložiť do polohy na
chrbte a urýchlene podať náhrady soli a objemu.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu II, samotné
ATC kód: C09CA07

Mechanizmus účinku:
Telmisartan je perorálne aktívny a špecifický antagonista receptora
angiotenzínu II (typ AT1). Telmisartan vytesňuje angiotenzín II s veľmi
vysokou afinitou z jeho väzbového miesta na subtype receptora AT1, ktorý je
zodpovedný za známe pôsobenie angiotenzínu II. Telmisartan nejaví žiadnu
parciálnu agonistickú účinnosť na AT1 receptore. Telmisartan sa selektívne
viaže na AT1 receptor. Väzba je dlhodobá. Telmisartan nevykazuje afinitu k
iným receptorom vrátane AT2 a iným menej charakterizovaným AT receptorom.
Funkčná úloha týchto receptorov nie je známa, ani účinok ich možnej
nadmernej stimulácie angiotenzínom II, ktorého hladiny sa zvyšujú
telmisartanom. Plazmatické hladiny aldosterónu sa telmisartanom znižujú.
Telmisartan neinhibuje ľudský plazmatický renín ani neblokuje iónové
kanály. Telmisartan neinhibuje enzým konvertujúci angiotenzín (kininázu
II), enzým, ktorý taktiež odbúrava bradykinín. Preto sa neočakáva, že sa
zosilnia bradykinínom sprostredkované nežiaduce účinky.

80 mg dávka telmisartanu u ľudí takmer úplne inhibuje angiotenzínom II
vyvolané zvýšenie tlaku krvi. Inhibičný účinok sa zachová v priebehu 24
hodín a je merateľný do 48 hodín.

Klinická účinnosť a bezpečnosť:

Liečba esenciálnej hypertenzie
Po prvej dávke telmisartanu sa antihypertenzívna aktivita postupne
prejavuje v priebehu 3 hodín. Maximálne zníženie tlaku krvi sa zvyčajne
dosiahne za 4 až 8 týždňov od začiatku liečby a pretrváva počas dlhodobej
liečby.

Ako sa ukázalo pri ambulantných meraniach krvného tlaku, antihypertenzívny
účinok pretrváva
konštantne počas 24 hodín po podaní dávky vrátane posledných 4 hodín pred
ďalšou dávkou. Toto
potvrdzujú pomery najnižšej a najvyššej koncentrácie, ktoré sú trvalo nad
80% po dávkach 40 a 80 mg
telmisartanu v placebom kontrolovaných klinických skúšaniach. Je zrejmý
vzťah dávky k času návratu
na základnú úroveň systolického tlaku krvi (STK). Z tohto hľadiska sú údaje
týkajúce sa diastolického
tlaku krvi (DTK) rozporné.

U pacientov s hypertenziou znižuje telmisartan tak systolický, ako aj
diastolický tlak krvi bez ovplyvnenia tepovej frekvencie. Diuretický a
natriuretický účinok prínosu lieku k jeho hypotenznému pôsobeniu sa ešte
len bude určovať. Antihypertenzívna účinnosť telmisartanu je porovnateľná s
účinnosťou predstaviteľov iných tried antihypertenzív (bola preukázaná v
klinických skúšaniach porovnávajúcich telmisartan s amlodipínom,
atenololom, enalaprilom, hydrochlorotiazidom a lizinoprilom).

Po náhlom prerušení liečby telmisartanom sa krvný tlak postupne vracia na
hodnoty pred liečbou v priebehu niekoľkých dní bez dôkazu o rebound
hypertenzii.

Výskyt suchého kašľa bol u pacientov liečených telmisartanom významne nižší
ako u tých, ktorí užívali inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín v
klinických skúšaniach priamo porovnávajúcich tieto dve antihypertenzívne
liečby.

Kardiovaskulárna prevencia
Štúdia ONTARGET (ONgoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril
Global Endpoint Trial) porovnávala účinky telmisartanu, ramiprilu a
kombinácie telmisartanu s ramiprilom v kardiovaskulárnych ukazovateľoch
u 25 620 pacientov vo veku 55 rokov alebo starších s anamnézou koronárneho
ochorenia srdca, mozgovej príhody, prechodného ischemického ataku
(transient ischemic attack, TIA), periférneho vaskulárneho ochorenia alebo
diabetu mellitus 2. typu sprevádzaného príznakmi poškodenia cieľového
orgánu (t.j. retinopatia, hypertrofia ľavej komory, makro- alebo
mikroalbuminúria), čo je populácia s vysokým rizikom kardiovaskulárnych
príhod.

Pacienti boli randomizovaní do jednej z troch nasledovných liečebných
skupín: telmisartan 80 mg (n = 8 542), ramipril 10 mg (n = 8 576) alebo
kombinácia telmisartanu 80 mg s ramiprilom 10 mg (n = 8 502) a následne
boli sledovaní priemerne počas obdobia 4,5 roka.

Telmisartan preukázal podobnú účinnosť ako ramipril pri znižovaní
primárnych zložených cieľových ukazovateľov kardiovaskulárnej smrti,
nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej príhody alebo
hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového zlyhania. Výskyt primárnych
ukazovateľov bol podobný v skupine pacientov liečených telmisartanom (16,7
%) a ramiprilom (16,5 %). Pomer rizika telmisartanu v porovnaní s
ramiprilom bol 1,01 (97,5 % CI 0,93-1,10; p (non-inferiority) = 0,0019 pri
hranici 1,13). Pomer všetkých prípadov mortality bol 11,6 % a 11,8 % medzi
pacientmi liečenými telmisartanom a ramiprilom.

Zistilo sa, že telmisartan je podobne účinný ako ramipril vo vopred
špecifikovaných sekundárnych konečných ukazovateľoch kardiovaskulárnej
smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej mozgovej príhody [0,99
(97,5 % CI 0,90-1,08), p (non-inferiority) = 0,0004], v primárnom
ukazovateli referenčnej štúdie HOPE (The Heart Outcomes Prevention
Evaluation Study), ktorá skúmala účinky ramiprilu v porovnaní s placebom.

V TRANSCEND štúdii boli randomizovaní ACE-I intolerantní pacienti na
základe podobných
vstupných kritérií ako v ONTARGET štúdii do skupiny telmisartan 80 mg (n =
2 954) alebo placebo (n = 2 972), v oboch pri najvyššej úrovni štandardnej
liečby. Sledovanie trvalo priemerne 4 roky a 8 mesiacov. Nezistil sa žiadny
štatisticky významný rozdiel v primárnych zložených cieľových ukazovateľoch
(kardiovaskulárnej smrti, nefatálneho infarktu myokardu a nefatálnej
mozgovej príhody alebo hospitalizácie z dôvodu kongestívneho srdcového
zlyhania [15,7% v skupine s telmisartanom a 17,0% v skupine s placebom s
mierou rizika 0,92 (95% CI 0,81-1,05; p = 0,22)]. Zistil sa prínos
telmisartanu v porovnaní s placebom vo vopred špecifikovaných kompozitných
sekundárnych výsledkoch pri kardiovaskulárnej smrti, nefatálnom infarkte
myokardu a nefatálnej mozgovej príhode [0,87 (95% CI 0,76-1,00; p =
0,048)]. Nezistil sa žiaden prínos v kardiovaskulárnej mortalite (miera
rizika 1,03; 95% CI 0,85-1,24).

Kašeľ a angioedém boli u pacientov liečených telmisartanom zaznamenané
menej často než u pacientov liečených ramiprilom, zatiaľ čo hypotenzia bola
častejšie zaznamenaná pri telmisartane.

Kombinácia telmisartanu s ramiprilom nepriniesla ďalší prínos prevyšujúci
ramipril alebo telmisartan v monoterapii. Kardiovaskulárna mortalita a
všetky prípady mortality boli numericky vyššie pri kombinácii. Ďalej, v
skupine s kombináciou bol významne vyšší výskyt hyperkaliémie, renálneho
zlyhania, hypotenzie a synkopy. Preto sa v tejto skupine pacientov použitie
kombinácie telmisartanu s ramiprilom neodporúča.

V klinickom skúšaní "Prevention Regimen For Effectively avoiding Second
Strokes" (PRoFESS) s 50-ročnými a staršími pacientmi, ktorí mali nedávno
mozgovú príhodu, bola po telmisartane v porovnaní s placebom zaznamenaná
zvýšená incidencia sepsy 0,70 % voči 0,49 % [RR 1,43 (95 % interval
spoľahlivosti 1,00-2,06)]; incidencia smrteľných prípadov sepsy bola
zvýšená u pacientov užívajúcich telmisartan (0,33 %) voči pacientom
užívajúcim placebo (0,16 %) [RR 2,07 (95 % interval spoľahlivosti 1,14-
3,76)]. Pozorovaná zvýšená miera výskytu sepsy v súvislosti s používaním
telmisartanu môže byť buď náhodným nálezom alebo môže súvisieť s
mechanizmami, ktoré v súčasnosti nie sú známe.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Absorpcia:
Telmisartan sa absorbuje rýchlo, hoci sa absorbované množstvo líši.
Priemerná absolútna biologická dostupnosť telmisartanu je okolo 50%.
Keď sa telmisartan užíva s jedlom, redukcia plochy pod krivkou závislosti
plazmatickej koncentrácie od času (AUC0-?) telmisartanu sa mení od
približne 6% (40 mg dávka) do približne 19% (160 mg dávka).
Od 3 hodín po podaní telmisartanu nalačno alebo s jedlom sú plazmatické
koncentrácie podobné.

Linearita/nelinearita:
Nepredpokladá sa, že by malé zníženie AUC zapríčinilo zníženie
terapeutickej účinnosti.
Medzi dávkami a plazmatickými hladinami nie je lineárny vzťah. Cmax a v
menšej miere AUC sa pri dávkach nad 40 mg zvyšujú disproporčne.

Distribúcia:
Telmisartan sa z veľkej časti viaže na plazmatické proteíny (> 99,5 %),
hlavne na albumíny a kyslý alfa-1 glykoproteín. Zjavný distribučný objem
(Vdss) pri priemernom rovnovážnom stave je približne 500 l.

Metabolizmus:
Telmisartan sa metabolizuje konjugáciou na glukuronid materskej látky.
Konjugát nevykazuje žiadnu farmakologickú aktivitu.

Eliminácia:
Telmisartan je charakterizovaný farmakokinetikou biexponenciálneho rozkladu
s terminálnym polčasom eliminácie > 20 hodín. Maximálna plazmatická
koncentrácia (Cmax) a v menšej miere plocha pod krivkou závislosti
plazmatickej koncentrácie od času (AUC) sa zvyšuje s dávkou disproporčne.
Nie je dôkaz klinicky významnej akumulácie telmisartanu, ak sa užíva v
odporúčanej dávke. Plazmatické koncentrácie boli vyššie u žien ako u mužov
bez významného vplyvu na účinnosť.

Po perorálnom (a intravenóznom) podaní sa telmisartan takmer výlučne
vylučuje stolicou prevažne ako nezmenená zlúčenina. Kumulatívne vylučovanie
močom je < 1% dávky. Celkový plazmatický klírens (Cltot) je vysoký
(približne 1 000 ml/min) v porovnaní s prietokom krvi v pečeni (okolo 1 500
ml/min).

Osobitné populácie

Účinky na pohlavie:
Boli pozorované rozdiely v plazmatických koncentráciách medzi pohlaviami,
Cmax a AUC boli približne 3- a 2-násobne vyššie u žien než u mužov.

Starší pacienti:
U mladších ako 65 rokov a starších pacientov sa farmakokinetika
telmisartanu nelíši.

Pacienti s poškodením funkcie obličiek:
U pacientov s miernym až stredne ťažkým poškodením funkcie obličiek boli
pozorované dvojnásobné plazmatické koncentrácie. Avšak u pacientov s
renálnou insuficienciou, ktorí sa podrobujú dialýze, boli pozorované nižšie
plazmatické koncentrácie. Telmisartan má u pacientov s renálnou
insuficienciou pevnú väzbu na proteíny plazmy a nedá sa odstrániť dialýzou.
Polčas vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie obličiek nemení.

Pacienti s poškodením funkcie pečene:
Farmakokinetické štúdie u pacientov s poškodením funkcie pečene ukázali
zvýšenie absolútnej biologickej dostupnosti až do takmer 100%. Polčas
vylučovania sa u pacientov s poškodením funkcie pečene nemení.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

V predklinických štúdiách bezpečnosti s normotenznými zvieratami vyvolávali
dávky porovnateľné s klinickým terapeutickým rozsahom zníženie parametrov
červených krviniek (erytrocyty, hemoglobín, hematokrit), zmeny v renálnej
hemodynamike (zvýšený dusík močoviny v krvi a kreatinín), ako aj zvýšenie
sérového draslíka. U psov bola pozorovaná dilatácia obličkových kanálikov a
atrofia. U potkanov a psov bolo tiež zaznamenané poškodenie žalúdočnej
sliznice (erózia, vredy alebo zápal). Týmto farmakologicky sprostredkovaným
nežiaducim účinkom, známym z predklinických štúdií s obidvoma inhibítormi
ACE a antagonistami receptora angiotenzínu II, sa predchádzalo perorálnou
náhradou soli.
U oboch druhov sa pozorovala zvýšená aktivita plazmatického renínu a
hypertrofia/hyperplázia renálnych juxtaglomerulárnych buniek. Tieto zmeny,
ako aj skupinový účinok inhibítorov ACE a iných antagonistov receptora
angiotenzínu II, však zrejme nemajú klinický význam.

Nie je žiadny dôkaz teratogénneho účinku, ale štúdie na zvieratách
naznačili určitý rizikový potenciál
telmisartanu na postnatálny vývoj potomstva, ako nižšia telesná hmotnosť,
oneskorené otvorenie očí a
vyššia mortalita.

V štúdiách /in vitro/ nebola preukázaná mutagenita a významná klastogénna
aktivita, ani karcinogenita u potkanov a myší.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

Manitol
Meglumín
Sorbitol (E420)
Povidón (K-90)
Hydroxid sodný
Hypromelóza
Magnéziumstearát

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

3 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení:
/Liekovka/
6 mesiacov.

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Blister (Al/Al)
Veľkosti balení:
Balenie so 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 tabletami.

Liekovka (HDPE) s bielym skrutkovacím uzáverom (PP)
Veľkosti balení:
100 tabliet
500 tabliet (len pre nemocničné účely)

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, 89079 Ulm, Nemecká spolková republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO/ČÍSLA

Telmisartan ratiopharm 40 mg: 58/0460/10-S
Telmisartan ratiopharm 80 mg: 58/0461/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C21205
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA07 - telmisartanum
Spôsob úhrady:
Čiastočne hradené - s doplatkom
Krajina pôvodu:
DE -
Výrobca lieku:
Ratiopharm GmbH, Ulm, NEMECKO
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Môže predpísať:
Diabetológia, poruchy látk.premeny a vyz., Geriatria, Vnútorne lekarstvo, Kardiológia aj detská, Klinická farmakológia, Nefrológia
Predajná cena:
5.81 € / 175.03 SK
Úhrada poisťovňou:
4.48 € / 134.96 SK
Doplatok pacienta:
1.33 € / 40.07 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.81 € ÚP:4.48 € DP:1.33 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:20.95 € ÚP:0.00 € DP:20.95 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:17.47 € ÚP:0.00 € DP:17.47 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.95 € ÚP:2.80 € DP:1.15 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.55 € ÚP:0.00 € DP:13.55 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:10.99 € ÚP:0.00 € DP:10.99 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.23 € ÚP:4.80 € DP:1.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:15.37 € ÚP:14.40 € DP:0.97 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien