Detail:
IRBENAHYP 150 mg tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Názov lieku:
IRBENAHYP 150 mg
Doplnok názvu:
tbl flm 28x150 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č.3 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2010/06392,
2010/06394, 2010/06393


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


IRBENAHYP 75 mg
IRBENAHYP 150 mg
IRBENAHYP 300 mg
filmom obalené tablety
Irbesartan


Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete užívať Váš
liek.
1. Túto písomnú informáciu si uschovajte. Možno bude potrebné, aby ste si
ju znovu prečítali.
2. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo
lekárnika.
3. Tento liek bol predpísaný Vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu
uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ako Vy.
- Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej
informácii pre používateľov, povedzte to, prosím, svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.


V tejto písomnej informácii pre používateľov sa dozviete:
1. Čo je /IRBENAHYP/ a na čo sa používa
2. Skôr ako užijete /IRBENAHYP/
3. Ako užívať /IRBENAHYP/
4. Možné vedľajšie účinky
5. Ako uchovávať /IRBENAHYP/
6. Ďalšie informácie1. ČO JE IRBENAHYP A NA ČO SA POUŽÍVA

/IRBENAHYP/ patrí do skupiny liekov známych ako antagonisty receptorov
angiotenzínu-II. Angiotenzín-II je látka produkovaná v organizme, ktorá sa
viaže na receptory v krvných cievach a tým spôsobuje ich zúženie. Výsledkom
je zvýšenie krvného tlaku.

/IRBENAHYP/ zabraňuje naviazaniu angiotenzínu-II na tieto receptory, čím
spôsobuje rozšírenie krvných ciev a zníženie krvného tlaku.
/IRBENAHYP/ spomaľuje
zhoršovanie funkcie obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom
(cukrovkou) 2. typu.

/IRBENAHYP/ sa používa na
. liečbu vysokého krvného tlaku (/esenciálnej hypertenzie/)
. ochranu obličiek u pacientov s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu
a ktorí majú
laboratórne dôkazy o zhoršenej funkcii obličiek.
2. SKÔR AKO UŽIJETE IRBENAHYP

Neužívajte /IRBENAHYP:/
. keď ste alergický (precitlivený) na irbesartan alebo na ktorúkoľvek z
ďalších zložiek IRBENAHYPU
. keď ste tehotná viac ako 3 mesiace. (Je lepšie vyhnúť sa používaniu
irbesartanu na začiatku
tehotenstva – pozri časť tehotenstvo)

/IRBENAHYP/ sa nemá používať u detí a mladistvých (mladších ako 18 rokov).

Buďte zvlášť opatrný pri užívaní /IRBENAHYPU/
Povedzte svojmu lekárovi, ak sa Vás týka nasledovné:
. keď nadmerne vraciate alebo máte hnačku
. keď trpíte obličkovými problémami
. keď trpíte srdcovými problémami
. ak dostávate /IRBENAHYP/ na diabetické obličkové ochorenie. V tomto
prípade Vám má lekár pravidelne vykonávať krvné testy, najmä hladinu
draslíka v krvi v prípade zhoršenej funkcie obličiek.
. ak idete na operáciu (chirurgický zákrok) alebo Vám budú podané
anestetiká (znecitlivejúce látky s celkovým alebo lokálnym účinkom)

Povedzte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná.
/IRBENAHYP/ sa neodporúča používať na začiatku tehotenstva a nesmie sa
používať, ak ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže zapríčiniť
závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa počas tohto obdobia (pozri
časť Tehotenstvo).

Používanie iných liekov
Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali ešte iné lieky, vrátane
liekov, ktorých výdaj nie je
viazaný na lekársky predpis, prosím, oznámte to svojmu lekárovi alebo
lekárnikovi.
/IRBENAHYP/ zvyčajne vzájomne nepôsobí s inými liekmi.

Môže byť potrebné skontrolovať Vám krv, ak užívate:
. draslíkové výživové doplnky
. soli obsahujúce draslík
. draslík šetriace lieky (také ako určité diuretiká)
. lieky obsahujúce lítium.

Ak používate lieky proti bolesti nazývané nesteroidné protizápalové lieky,
môže sa účinok irbesartanu
znižovať.

Užívanie /IRBENAHYPU/ s jedlom a nápojmi
/IRBENAHYP/ sa môže užiť s jedlom alebo bez jedla.


Tehotenstvo a dojčenieTehotenstvo

Povedzte svojmu lekárovi, ak si myslíte, že ste (alebo môžete byť) tehotná.
Váš lekár Vám poradí, aby
ste prestali užívať /IRBENAHYP/ predtým, ako otehotniete alebo hneď ako sa
dozviete, že ste tehotná a poradí Vám, aký liek máte užívať
namiesto /IRBENAHYPU. IRBENAHYP/ sa neodporúča užívať na začiatku tehotenstva
a nesmie sa používať, keď ste tehotná viac ako 3 mesiace, pretože môže
zapríčiniť závažné poškodenie Vášho dieťaťa, ak sa používa po treťom
mesiaci tehotenstva.

Dojčenie
Povedzte svojmu lekárovi, ak dojčíte alebo plánujete začať
dojčiť. Irbesartan sa neodporúča užívať u dojčiacich matiek a Váš lekár Vám
zvolí inú liečbu, ak chcete dojčiť, najmä ak je Vaše dieťa novorodenec
alebo predčasne narodené dieťa.

Vedenie vozidla a obsluha strojov
Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch na schopnosť viesť vozidlá a
obsluhovať stroje.
Pri liečbe /IRBENAHYPOM/ sa nepredpokladá ovplyvnenie schopnosti viesť
vozidlo a obsluhovať stroje. Príležitostne sa však môže pri liečbe vysokého
krvného tlaku vyskytnúť závrat alebo únava. Ak sa u Vás prejavia uvedené
ťažkosti, povedzte to svojmu lekárovi skôr, ako budete viesť auto alebo
obsluhovať stroje.

Dôležité informácie o niektorých zložkách /IRBENAHYPU/
Tento liek obsahuje laktózu. Ak Vám Váš lekár povedal, že neznášate
niektoré cukry, kontaktujte svojho lekára pred užitím tohto lieku.


3. AKO UŽÍVAŤ IRBENAHYP

Vždy užívajte /IRBENAHYP/ presne tak, ako Vám povedal Váš lekár. Ak si nie
ste niečím istý, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

Spôsob používania
/IRBENAHYP/ sa používa perorálne (ústami). Tablety sa majú prehltnúť a zapiť
dostatočným množstvom tekutiny (napr. jedným pohárom vody). /IRBENAHYP/ sa
môže používať s jedlom alebo bez jedla. Vašu dennú dávku sa snažte užívať
každý deň približne v rovnakom čase. Je dôležité, aby ste pokračovali v
užívaní tohto lieku, pokiaľ Váš lekár nerozhodne inak.

. Pacienti s vysokým krvným tlakom
Zvyčajná dávka je 150 mg raz denne. Dávka môže byť neskôr zvýšená na
300 mg raz denne v závislosti od odpovede Vášho krvného tlaku.

. Pacienti s vysokým krvným tlakom, diabetom 2. typu a ochorením obličiek
U pacientov s vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2. typu
predstavuje dávka 300 mg raz denne uprednostňovanú udržiavaciu dávku pri
liečbe pridruženého ochorenia obličiek.

Lekár môže odporučiť nižšiu dávku, hlavne u určitých pacientov na začiatku
liečby, ako sú pacienti
podstupujúci hemodialýzu alebo ľudia starší ako 75 rokov.

Maximálny účinok na zníženie krvného tlaku sa dosiahne 4-6 týždňov po
začatí liečby.

Ak užijete viac /IRBENAHYPU,/ ako máte:
Ak ste náhodou užili príliš veľa tabliet, kontaktujte ihneď svojho lekára.

Deti nesmú užívať /IRBENAHYP/
/IRBENAHYP/ sa nemá používať u detí mladších ako 18 rokov. Ak dieťa prehltlo
nejaké tablety, ihneď kontaktujte svojho lekára.

Ak zabudnete užiť /IRBENAHYP/
Ak ste náhodou vynechali dennú dávku, nasledujúcu dávku užite ako zvyčajne.
Neužívajte
dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho
lekára alebo lekárnika.


4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Tak ako všetky lieky, aj /IRBENAHYP/ môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci
sa neprejavia u každého. Niektoré z týchto účinkov môžu byť závažné a budú
si vyžadovať lekársku starostlivosť.

Ako aj u podobných liekov, vyskytli sa prípady alergických kožných reakcií
(vyrážka, žihľavka), ako aj lokalizované svrbenie na tvári, perách a/alebo
jazyku u pacientov používajúcich irbesartan. Ak máte
nejaký z týchto príznakov alebo máte dýchavičnosť, prestaňte používať
IRBENAHYP a ihneď kontaktujte svojho lekára.

Frekvencia výskytu vedľajších účinkov uvedených nižšie je definovaná
nasledovným spôsobom:
Veľmi časté: aspoň 1 z 10 pacientov alebo viac
Časté: aspoň 1 zo 100 a menej ako 1 z 10 pacientov
Menej časté: aspoň 1 z 1 000 a menej ako 1 zo 100 pacientov

Vedľajšie účinky hlásené z klinických štúdií u pacientov liečených
/IRBENAHYPOM/ boli:
. Veľmi časté: ak trpíte vysokým krvným tlakom a diabetom (cukrovkou) 2.
typu s ochorením obličiek môžu krvné testy ukázať zvýšenú hladinu
draslíka

. Časté: závrat, nutkanie na vracanie/vracanie, únava a krvné testy môžu
ukázať zvýšenie hladín
enzýmu, ktorý kontroluje funkciu svalov a srdca (enzým kreatínkináza). U
pacientov s
vysokým krvným tlakom a diabetom 2. typu s ochorením obličiek sa pozoroval
závrat najmä pri
vstávaní z ležiacej alebo sediacej polohy, bolesť kĺbov a svalov a zníženie
hladín bielkoviny
červených krvných buniek (hemoglobín).

. Menej časté: rýchle búšenie srdca, nával horúčavy, kašeľ, hnačka,
porucha trávenia/pálenie záhy, sexuálna dysfunkcia (problémy sexuálneho
správania), bolesť na hrudníku.

Niektoré vedľajšie účinky sa pozorovali od začiatku uvedenia /IRBENAHYPU/ na
trh, ale ich výskyt nie je známy. Tieto vedľajšie účinky sú: bolesť hlavy,
porucha vnímania chuti, zvonenie v ušiach, svalové kŕče, bolesť kĺbov a
svalov, neobvyklé poruchy funkcie pečene, zvýšená hladina draslíka v krvi,
zhoršená funkcia obličiek a zápal drobných krvných ciev postihujúci najmä
kožu (stav nazývaný /leukocytoklastická vaskulitída/).

Ak začnete pociťovať akýkoľvek vedľajší účinok ako závažný alebo ak
spozorujete vedľajšie účinky,
ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov, povedzte
to, prosím, svojmu
lekárovi alebo lekárnikovi.


5. AKO UCHOVÁVAŤ IRBENAHYP

Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.
Nepoužívajte /IRBENAHYP/ po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na škatuli a
na blistri po EXP. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci.

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

Lieky sa nesmú likvidovať odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Nepoužitý
liek vráťte do
lekárne. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.


6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Čo /IRBENAHYP/ obsahuje
/. IRBENAHYP/ /75 mg:/ Liečivo je irbesartan. Každá tableta obsahuje 75 mg
irbesartanu.
/. IRBENAHYP/ /150 mg:/ Liečivo je irbesartan. Každá tableta obsahuje 150 mg
irbesartanu.
/. IRBENAHYP/ /300 mg:/ Liečivo je irbesartan. Každá tableta obsahuje 300 mg
irbesartanu.
Všetky sily obsahujú nasledovné ďalšie zložky: monohydrát laktózy,
mikrokryštalická celulóza, sodná soľ kroskarmelózy, poloxamér 188,
predželatínovaný škrob, magnéziumstearát. Filmotvorná vrstva tablety
obsahuje obalovú sústavu Opadry 20A28735 bielu (ktorá pozostáva
z hydroxypropylcelulózy, hypromelózy, oxidu titaničitého a mastenca).

Ako vyzerá IRBENAHYP a obsah balenia
/. IRBENAHYP 75 mg:/ biele až takmer biele, podlhovasté, obojstranne
vypuklé tablety.
/. IRBENAHYP 150 mg:/ biele až takmer biele, podlhovasté, obojstranne
vypuklé tablety s deliacou ryhou a vyrazeným „G“ na jednej strane
a hladké na druhej strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.
/. IRBENAHYP 300 mg:/ biele až takmer biele, podlhovasté, obojstranne
vypuklé tablety s deliacou ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké
polovice.

Všetky sily sa dodávajú v blistrových baleniach obsahujúcich 14, 28, 30,
56, 84, 90 alebo 98 filmom obalených tabliet.

Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:
GENERICON s.r.o.
Anny Letenské 1108/15
120 00 Praha
České republika

Výrobca:
Genepharm S.A.
18 km Marathon Avenue
15351 Pallini
Grécko

Liek je schválený v členských štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru
(EHP) pod nasledovnými názvami:

Česká republika: IRBENAHYP 75 mg / 150 mg / 300 mg
Holandsko: IRBENAHYP 75 mg / 150 mg / 300 mg
Maďarsko: IRBENAHYP 75 mg / 150 mg / 300 mg
Poľsko: IRBENAHYP
Slovensko: IRBENAHYP 75 mg / 150 mg / 300 mg

Táto písomná informácia pre používateľov bola naposledy schválená
v 04/2011.

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č.2 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č.: 2010/06392,
2010/06394, 2010/06393SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU1. NÁZOV LIEKU

IRBENAHYP 75 mg
IRBENAHYP 150 mg
IRBENAHYP 300 mg
filmom obalené tablety


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

IRBENAHYP 75 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 75 mg irbesartanu.
Pomocná látka: 13 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

IRBENAHYP 150 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 150 mg irbesartanu.
Pomocná látka: 26 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

IRBENAHYP 300 mg:
Každá filmom obalená tableta obsahuje 300 mg irbesartanu.
Pomocná látka: 52 mg monohydrátu laktózy v jednej tablete.

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Filmom obalená tableta.
/IRBENAHYP 75 mg:/ Biele až takmer biele, podlhovasté, bikonvexné tablety.
/IRBENAHYP 150 mg:/ Biele až takmer biele, podlhovasté, bikonvexné tablety
s deliacou ryhou a vyrazeným „G“ na jednej strane a hladké na druhej
strane. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.
/IRBENAHYP 300 mg:/ Biele až takmer biele, podlhovasté, bikonvexné tablety
s deliacou
ryhou. Tableta sa môže rozdeliť na rovnaké polovice.


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Liečba esenciálnej hypertenzie.
Liečba ochorenia obličiek u pacientov s hypertenziou a diabetom mellitus 2.
typu ako súčasť antihypertenzného liekového režimu (pozri časť 5.1).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Zvyčajná odporúčaná počiatočná a udržiavacia dávka je 150 mg raz denne,
užitá s jedlom alebo bez
jedla.
/IRBENAHYP/ v dávke 150 mg raz denne poskytuje lepšiu 24 hodinovú kontrolu
krvného tlaku ako 75 mg. O začatí liečby so 75 mg možno uvažovať najmä u
hemodialyzovaných pacientov a u starších ľudí nad 75 rokov.

U pacientov nedostatočne kontrolovaných dávkou 150 mg raz denne je možné
dávku /IRBENAHYPU/ zvýšiť na 300 mg alebo pridať iné antihypertenzívum.
Preukázalo sa, že pridanie diuretika, ako napríklad hydrochlorotiazidu, k
/IRBENAHYPU/ má aditívny účinok (pozri časť 4.5).

U pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu sa liečba má začať dávkou 150
mg irbesartanu raz
denne a postupne sa má zvyšovať na 300 mg raz denne, čo predstavuje
preferovanú udržiavaciu dávku
pri liečbe ochorení obličiek.

Renálny prínos /IRBENAHYPU/ u pacientov s hypertenziou a diabetom 2. typu bol
preukázaný v štúdiách, v ktorých sa irbesartan používal súčasne s inými
antihypertenzívami, ak bol potrebný na dosiahnutie cieľových hodnôt krvného
tlaku (pozri časť 5.1).

Poškodenie funkcie obličiek: nie je potrebné upravovať dávkovanie u
pacientov s porušenou funkciou
obličiek. U pacientov podstupujúcich hemodialýzu (pozri časť 4.4) sa má
zvážiť nižšia úvodná dávka
(75 mg).

Poškodenie funkcie pečene: u pacientov s miernym až stredne ťažkým
poškodením funkcie pečene nie
je potrebné upravovať dávkovanie. Nie sú klinické skúsenosti s pacientmi s
ťažkým poškodením
funkcie pečene.

Starší pacienti: u pacientov starších ako 75 rokov je možné uvažovať o
úvodnej dávke 75 mg,
zvyčajne však nie je potrebné dávkovanie u starších ľudí upravovať.

Pediatrickí pacienti: irbesartan sa neodporúča používať u detí a
mladistvých kvôli nedostatočným
údajom o bezpečnosti a účinnosti (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).

4.3 Kontraindikácie

Precitlivenosť na liečivo alebo na ktorúkoľvek z pomocných látok (pozri
časť 6.1).
Druhý a tretí trimester gravidity (pozri časti 4.4 a 4.6).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Deplécia intravaskulárneho objemu: symptomatická hypotenzia, obzvlášť po
prvej dávke, sa môže
vyskytnúť u pacientov s depléciou objemu a/alebo sodíka pri intenzívnej
diuretickej liečbe, reštrikcii
solí v rámci diétnej liečby, pri hnačke alebo zvracaní. Tieto stavy sa majú
korigovať pred podaním
/IRBENAHYPU/.

Renovaskulárna hypertenzia: zvýšené riziko ťažkej hypotenzie a renálnej
insuficiencie hrozí
u pacientov s bilaterálnou stenózou renálnej artérie alebo stenózou artérie
solitárne funkčnej obličky,
ak sú liečení liekmi ovplyvňujúcimi renín-angiotenzín-aldosterónový systém.
Hoci hore uvedené
tvrdenie nie je dokumentované v súvislosti s /IRBENAHYPOM/, podobný účinok sa
pri antagonistoch receptorov angiotenzínu II dá predpokladať.

Poškodenie funkcie obličiek a transplantácia obličiek: ak sa /IRBENAHYP/
používa u pacientov s poškodenou funkciou obličiek, odporúča sa pravidelné
monitorovanie hladiny draslíka a kreatinínu v sére. Nie sú skúsenosti s
podávaním /IRBENAHYPU/ u pacientov po nedávnej transplantácii obličky.

Hypertenzní pacienti s diabetom 2. typu a ochorením obličiek: účinky
irbesartanu na výskyt renálnych
a kardiovaskulárnych príhod neboli rovnaké u všetkých podskupín podrobených
analýze, ktorá sa
uskutočnila v rámci štúdie u pacientov s pokročilým ochorením obličiek.
Obzvlášť sa účinky javili ako
menej priaznivé u žien a u jedincov inej ako bielej rasy (pozri časť 5.1).

Hyperkaliémia: ako pri terapii inými liekmi, ktoré ovplyvňujú renín-
angiotenzín-aldosterónový
systém, počas liečby s /IRBENAHYPOM/ sa môže vyskytnúť hyperkaliémia,
obzvlášť pri renálnom poškodení, vrátane zjavnej proteinúrie spôsobenej
diabetickým ochorením obličiek, a/alebo pri srdcovom zlyhaní. U rizikových
pacientov sa odporúča starostlivé monitorovanie hladiny draslíka
v sére (pozri časť 4.5).

Lítium: neodporúča sa kombinácia lítia s /IRBENAHYPOM/ (pozri časť 4.5).

Stenóza aortálnej a mitrálnej chlopne, obštrukčná hypertrofická
kardiomyopatia: tak, ako pri podávaní
iných vazodilatancií, u pacientov s aortálnou alebo mitrálnou stenózou,
alebo obštrukčnou
hypertrofickou kardiomyopatiou, je potrebná zvláštna opatrnosť.

Primárny aldosteronizmus: pacienti s primárnym aldosteronizmom všeobecne
neodpovedajú na
antihypertenzné lieky pôsobiace cez inhibíciu renín-angiotenzínového
systému. Preto sa neodporúča používať /IRBENAHYP./

Všeobecne: u pacientov, ktorých cievny tonus a renálne funkcie závisia
predovšetkým od aktivity
renín-angiotenzín-aldosterónového systému (napr. pacienti s ťažkým
kongestívnym zlyhaním srdca
alebo ochorením obličiek, vrátane stenózy renálnej artérie), liečba
inhibítormi angiotenzín
konvertujúceho enzýmu alebo antagonistami receptorov angiotenzínu II, ktoré
pôsobia na tento
systém, bola spojená s akútnou hypotenziou, azotémiou, oligúriou alebo
zriedkavo s akútnym
renálnym zlyhaním. Tak, ako pri iných antihypertenzívach, prudký pokles
krvného tlaku u pacientov
s ischemickou kardiopatiou alebo ischemickým kardiovaskulárnym ochorením,
môže viesť k infarktu
myokardu alebo k náhlej cievnej mozgovej príhode.

Tak, ako to bolo pozorované pri inhibítoroch enzýmu konvertujúceho
angiotenzín, irbesartan a iné
antagonisty angiotenzínu sú evidentne menej účinné pri znížení krvného
tlaku u ľudí čiernej pleti než
u príslušníkov iných rás, pravdepodobne kvôli vyššej prevalencii nízko-
renínovej hypertenzie v tejto
populácii (pozri časť 5.1).

Gravidita: Antagonisty receptora angiotenzínu II (AIIRAs) sa nemajú začať
podávať počas gravidity.
Pokiaľ nie je pokračovanie liečby AIIRA nevyhnutné, u pacientok plánujúcich
graviditu sa má zmeniť
liečba na alternatívnu antihypertenznú liečbu, ktorá má preukázaný profil
bezpečnosti na použitie
počas gravidity. Ak sa gravidita potvrdí, liečba AIIRAs sa má okamžite
ukončiť a ak je vhodné, začať
alternatívnu liečbu (pozri časti 4.3 a 4.6).

Laktóza: tento liek obsahuje laktózu. Pacienti so zriedkavým dedičným
ochorením galaktózovej
intolerancie, lapónskym deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej
malabsorpcie nemajú užívať
tento liek.

Pediatrickí pacienti: irbesartan bol skúmaný v detskej populácii vo veku 6
až 16 rokov, ale súčasné
údaje sú nedostatočné, aby dokázali rozšírenie použitia u detí, kým nebudú
dostupné ďalšie údaje (pozri časti 4.8, 5.1 a 5.2).

4.5 Liekové a iné interakcie

Diuretiká a iné antihypertenzíva: iné antihypertenzíva môžu zvýšiť
hypotenzné účinky irbesartanu;
avšak /IRBENAHYP/ bol bezpečne podávaný s inými antihypertenzívami, akými sú
betablokátory, dlhodobo pôsobiace blokátory kalciových kanálov a tiazidové
diuretiká. Predchádzajúca liečba vysokými dávkami diuretík môže viesť k
objemovej deplécii a riziko hypotenzie sa zvyšuje v prípade úvodnej terapie
/IRBENAHYPOM/ (pozri časť 4.4).

Doplnky draslíka a draslík šetriace diuretiká: na základe skúseností s
užívaním iných liekov
ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, súčasné podávanie draslík
šetriacich diuretík, doplnkov
draslíka, náhrad solí obsahujúcich draslík alebo iných liekov, ktoré môžu
zvýšiť hladinu draslíka
v sére (napr. heparín), môže viesť k zvýšeniu hladiny sérového draslíka a
preto sa neodporúča (pozri
časť 4.4).

Lítium: pri súčasnom podávaní lítia s inhibítormi angiotenzín
konvertujúceho enzýmu bolo
zaznamenané reverzibilné zvýšenie koncentrácií lítia v sére a toxicity.
Podobné účinky s irbesartanom
boli doteraz veľmi zriedkavo zaznamenané. Preto sa táto kombinácia
neodporúča (pozri časť 4.4). Ak
je kombinácia nevyhnutná, odporúča sa starostlivé monitorovanie hladiny
lítia v sére.

Nesteroidné protizápalové lieky: ak sa antagonisty angiotenzínu-II zároveň
podávajú s
nesteroidnými protizápalovými liekmi (napr. selektívne COX-2 inhibítory,
kyselina acetylsalicylová
(> 3 g/deň) a neselektívne NSAID) môže dôjsť k oslabeniu antihypertenzného
účinku.
Ako u ACE inhibítorov, sprievodné podávanie antagonistov angiotenzínu-II a
NSAIDs môže viesť k
zvýšeniu rizika zhoršenia renálnych funkcií, zahrňujúcich možné akútne
renálne zlyhanie a zvýšenie
sérového draslíka najmä u pacientov so slabou preexistujúcou renálnou
funkciou. Kombinácia sa
musí podávať opatrne najmä v pokročilom veku. Pacienti musia byť adekvátne
hydratovaní a potom
po začatí sprievodnej terapie sa musí zvážiť pravidelné monitorovanie
renálnych funkcií.

Ďalšie informácie o interakciách irbesartanu: v klinických štúdiách nie je
ovplyvnená farmakokinetika
irbesartanu hydrochlorotiazidom. Irbesartan je prevažne metabolizovaný
CYP2C9 a v menšom
rozsahu glukuronidáciou. Neboli pozorované signifikantné farmakokinetické
alebo farmakodynamické
interakcie, keď sa irbesartan podával s warfarínom metabolizovaným CYP2C9.
Účinky induktorov
CYP2C9, ako je rifampicín, na farmakokinetiku irbesartanu neboli
vyhodnotené. Farmakokinetika
digoxínu nebola súčasným podaním irbesartanu zmenená.

4.6 Gravidita a laktácia

Gravidita: Použitie AIIRAs sa neodporúča počas prvého trimestra gravidity
(pozri časť 4.4). Použitie AIIRAs je v druhom a treťom trimestri gravidity
kontraindikované (pozri časti 4.3 a 4.4).

Epidemiologický dôkaz týkajúci sa rizika teratogenicity po expozícii ACE
inhibítorom počas prvého
trimestra gravidity nie je presvedčivý, avšak malé zvýšenie rizika nie je
možné vylúčiť. Kým nie sú
známe kontrolované epidemiologické údaje týkajúce sa rizika inhibítorov
receptora angiotenzínu II
(AIIRAs), podobné riziká môžu existovať pre celú skupinu liekov. Pokiaľ je
liečba AIIRA
nevyhnutná, u pacientok plánujúcich graviditu sa má zmeniť liečba na
alternatívnu antihypertenznú
liečbu, ktorá má preukázaný profil bezpečnosti na použitie počas gravidity.
Ak sa gravidita potvrdí,
liečba AIIRAs sa má okamžite ukončiť a ak je vhodné, začať alternatívnu
liečbu.

Je známe, že expozícia AIIRA liečbe indukuje počas druhého a tretieho
trimestra gravidity humánnu
fetotoxicitu (znížená renálna funkcia, oligohydramnión, retardácia lebečnej
osifikácie) a neonatálnu
toxicitu (renálne zlyhanie, hypotenzia, hyperkaliémia) (pozri časť 5.3).
Odporúča sa sonografická kontrola renálnej funkcie a lebky, ak sa AIIRAs
podávajú od druhého
trimestra gravidity.
Dojčatá matiek, ktoré užívali AIIRAs, sa majú dôsledne monitorovať na
možnú hypotenziu (pozri časť 4.3
a 4.4).

Laktácia: Pretože nie sú dostupné informácie týkajúce sa použitia
irbesartanu počas dojčenia, irbesartan sa neodporúča používať a vhodnejšie
je zvoliť alternatívnu liečbu s lepšie dokázaným bezpečnostným profilom
počas dojčenia, obzvlášť počas dojčenia novorodencov alebo predčasne
narodených detí.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

Neuskutočnili sa žiadne štúdie o účinkoch irbesartanu na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.
Vzhľadom na jeho farmakodynamické vlastnosti je nepravdepodobné, že by ju
mohol ovplyvniť. Pri
vedení vozidiel alebo obsluhe strojov treba vziať do úvahy, že počas liečby
sa môžu vyskytnúť závraty
a únava.

4.8 Nežiaduce účinky

V placebom kontrolovaných štúdiách s hypertenziou nebol rozdiel v celkovom
výskyte nežiaducich
účinkov medzi skupinami s irbesartanom (56,2%) a placebom (56,5%).
Ukončenie terapie vzhľadom na nejaký klinický alebo laboratórny nežiaduci
účinok malo nižší výskyt u pacientov liečených
irbesartanom (3,3%) ako placebom liečených pacientov (4,5%). Výskyt
nežiaducich účinkov nesúvisel
s dávkou (v rozmedzí odporučenej dávky), pohlavím, vekom, rasou alebo
dĺžkou liečby.

U diabetických hypertenzných pacientov s mikroalbuminúriou a normálnou
renálnou funkciou sa ortostatický závrat
alebo ortostatická hypotenzia vyskytli u 0,5% pacientov (t.j. menej často),
ale prevyšujúc placebo.
Nasledovná tabuľka prezentuje nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli
v placebom kontrolovaných
štúdiách, v ktorých 1 965 hypertenzných pacientov používalo irbesartan.
Údaje označené hviezdičkou
(*) sa vzťahujú na nežiaduce účinky, ktoré sa vyskytli navyše u > 2%
diabetických hypertenzných
pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou a
ktoré prevyšovali placebo.

Frekvencia výskytu nežiaducich účinkov uvedených nižšie je definovaná
použitím nasledovných
konvencií: veľmi časté (? 1/10); časté (? 1/100, < 1/10); menej časté (?
1/1 000, < 1/100); zriedkavé
(? 1/10 000, < 1/1 000); veľmi zriedkavé (< 1/10 000). V rámci jednotlivých
skupín frekvencií sú
nežiaduce účinky usporiadané v poradí klesajúcej závažnosti.

/Laboratórne a funkčné vyšetrenia:/
Veľmi časté: Hyperkaliémia* sa vyskytla častejšie u diabetických pacientov
liečených irbesartanom než placebom. U diabetických pacientov s
hypertenziou s mikroalbuminúriou a normálnou renálnou funkciou sa
hyperkaliémia (? 5,5 mEq/l) vyskytla u 29,4% pacientov v skupine s
irbesartanom v dávke 300 mg a u 22% pacientov v skupine s placebom. U
diabetických pacientov s hypertenziou s
chronickou renálnou insuficienciou a zjavnou proteinúriou sa hyperkaliémia
(? 5,5 mEq/l) vyskytla u 46,3% pacientov v skupine s irbesartanom a 26,3%
pacientov v skupine s placebom.

Časté: významné zvýšenia plazmatickej kreatínkinázy boli často pozorované
u jedincov liečených irbesartanom (1,7%). Žiadne z týchto zvýšení nebolo
spojené s identifikovateľnými klinickými muskuloskeletálnymi udalosťami.
U 1,7% hypertenzných pacientov s pokročilým diabetickým ochorením obličiek
liečených
irbesartanom sa vyskytol pokles hemoglobínu*, ktorý nebol klinicky
významný.

/Poruchy srdca a srdcovej činnosti:/
Menej časté: tachykardia

/Poruchy nervového systému:/
Časté: závrat, ortostatický závrat*

/Poruchy dýchacej sústavy, hrudníka a mediastína:/
Menej časté: kašeľ

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Časté: nauzea/vracanie
Menej časté: hnačka, dyspepsia/pyróza

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Časté: muskuloskeletálna bolesť*

/Poruchy ciev:/
Časté: ortostatická hypotenzia*
Menej časté: sčervenenie pokožky

/Celkové poruchy a reakcie v mieste podania:/
Časté: únava
Menej časté: bolesť na hrudníku

/Poruchy reprodukčného systému a prsníkov:/
Menej časté: sexuálna dysfunkcia

Nasledovné dodatočné nežiaduce účinky boli hlásené počas postmarketingových
skúseností;
boli získané zo spontánnych hlásení, a preto častosť týchto nežiaducich
účinkov nie je známa:

/Poruchy nervového systému:/
Bolesť hlavy

/Poruchy ucha a labyrintu:/
Tinnitus

/Poruchy gastrointestinálneho traktu:/
Porucha vnímania chuti

/Poruchy obličiek a močových ciest:/
Porušená funkcia obličiek zahŕňajúca prípady obličkového zlyhania u
rizikových pacientov (pozri
časť 4.4)

/Poruchy kože a podkožného tkaniva:/
Leukocytoklastická vaskulitída

/Poruchy kostrovej a svalovej sústavy a spojivového tkaniva:/
Artralgia, myalgia (v niektorých prípadoch spájaná so zvýšenými
plazmatickými hladinami
kreatínkinázy), svalové kŕče

/Poruchy metabolizmu a výživy:/
Hyperkaliémia

/Poruchy imunitného systému:/
Hypersenzitívne reakcie ako sú angioedém, vyrážka, urtikária

/Poruchy pečene a žlčových ciest:/
Hepatitída, abnormálna funkcia pečene

Pediatrickí pacienti: v randomizovanom skúšaní u 318 hypertenzných detí a
mladistvých vo veku od
6 do 16 rokov sa vyskytli nasledovné súvisiace nežiaduce udalosti v 3-
týždňovej dvojito zaslepenej
fáze: bolesť hlavy (7,9%), hypotenzia (2,2%), závrat (1,9%), kašeľ (0,9%).
V 26 týždňovom
otvorenom období tohto skúšania sa najčastejšie z laboratórnych abnormalít
vyskytli zvýšenie
kreatinínu (6,5%) a zvýšenie hodnôt CK u 2% detských príjemcov.

4.9 Predávkovanie

Skúsenosti s dospelými osobami, vystavenými dávkam až do 900 mg/deň počas 8
týždňov, neodhalili
žiadnu toxicitu. Ako najpravdepodobnejšie prejavy predávkovania sa
predpokladajú hypotenzia
a tachykardia; môže sa vyskytnúť aj bradykardia. O liečbe predávkovania
/IRBENAHYPOM/ nie sú dostupné špecifické informácie. Pacient musí byť pozorne
sledovaný, liečba musí byť symptomatická a podporná. Navrhované opatrenia
zahŕňajú indukciu emézy a/alebo gastrickú laváž. Pri predávkovaní môže byť
prospešné podanie aktívneho uhlia. Irbesartan nie je možné odstrániť
hemodialýzou.


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: antagonisty angiotenzínu-II, samotné.
ATC kód: C09C A04.

Mechanizmus účinku: irbesartan je účinný, po perorálnom užití aktívny
selektívny antagonista
receptora angiotenzínu II (typ AT1). Predpokladá sa, že blokuje všetky
účinky angiotenzínu II
sprostredkované AT1 receptorom, bez ohľadu na zdroj alebo cestu syntézy
angiotenzínu II. Selektívny
antagonizmus receptorov angiotenzínu II (AT1) vedie k zvýšeniu hladiny
renínu a angiotenzínu II v
plazme a k zníženiu koncentrácie aldosterónu v plazme. Pri odporúčaných
dávkach samotného
irbesartanu nie sú významne ovplyvnené sérové hladiny draslíka. Irbesartan
neinhibuje ACE
(kinináza II), enzým tvoriaci angiotenzín II a degradujúci bradykinín na
inaktívne metabolity.

Irbesartan pre svoj účinok nevyžaduje metabolickú aktiváciu.

Klinická účinnosť:
Hypertenzia
Irbesartan znižuje tlak krvi s minimálnou zmenou srdcovej frekvencie.
Zníženie tlaku krvi je dávkovo
závislé s tendenciou smerovať k plató pri dávkach nad 300 mg raz denne.
Dávky 150-300 mg raz
denne znižujú tlak krvi v sediacej alebo ležiacej polohe v najnižšom bode
účinku (t.j. 24 hodín po
podaní) v priemere o 8-13/5-8 mm Hg (systolický/diastolický) viac ako
placebo.
Maximálny pokles krvného tlaku sa dosiahne do 3-6 hodín po užití a
antihypertenzný účinok pretrváva
aspoň 24 hodín. Po 24 hodinách bola redukcia krvného tlaku pri odporúčaných
dávkach 60-70%
maximálnej diastolickej a systolickej odpovede. Najnižšia a priemerná
odpoveď po 24 hodinách pri
dávke 150 mg raz denne bola podobná, ako pri tej istej celkovej dávke
podanej v dvoch denných
dávkach.

Evidentné zníženie krvného tlaku /IRBENAHYPOM/ nastane do 1-2 týždňov, s
maximálnym účinkom do 4-6 týždňov po začiatku liečby. Počas dlhodobej
liečby antihypertenzný účinok pretrváva. Po prerušení liečby sa krvný tlak
postupne vracia k pôvodným hodnotám. Rebound fenomén hypertenzie nebol
pozorovaný.

Tiazidové diuretiká majú pri liečbe irbesartanom aditívny účinok na
zníženie krvného tlaku. U
pacientov nedostatočne kontrolovaných samotným irbesartanom vedie pridanie
nízkej dávky
hydrochlorotiazidu (12,5 mg) raz denne k irbesartanu k ďalšej redukcii
tlaku krvi v najnižšom bode
účinku o 7-10/3-6 mm Hg (systolický/diastolický) v porovnaní s placebom.

Účinnosť /IRBENAHYPU/ nie je ovplyvnená vekom alebo pohlavím. Tak, ako pri
iných liekoch ovplyvňujúcich renín-angiotenzínový systém, pacienti čiernej
pleti s hypertenziou odpovedali na monoterapiu irbesartanom v menšej miere.
Ak sa irbesartan podáva súčasne s nízkou dávkou
hydrochlorotiazidu (napr. 12,5 mg denne), antihypertenzívna odpoveď sa u
pacientov čiernej pleti
približuje účinku u belošských pacientov.

Irbesartan nemá klinicky významný účinok na koncentráciu kyseliny močovej v
sére alebo na sekréciu
kyseliny močovej močom.

Zníženie krvného tlaku s 0,5 mg/kg (nízkymi), 1,5 mg/kg (strednými) a 4,5
mg/kg (vysokými)
cieľovými titrovanými dávkami irbesartanu sa pozorovalo u 318 hypertenzných
alebo rizikových
(diabetických, rodinná anamnéza hypertenzie) detí a mladistvých vo veku 6
až 16 rokov počas
trojtýždňového obdobia. Na konci troch týždňov bolo priemerné zníženie z
pôvodných hodnôt v
primárnej účinnosti kolísavé, ustálený systolický krvný tlak (seated
systolic blood pressure, SeSBP) bol 11,7 mmHg (nízka dávka),
9,3 mmHg (stredná dávka), 13,2 mmHg (vysoká dávka). Medzi týmito dávkami
nie je zrejmý
signifikantný rozdiel. Dosiahnutá priemerná zmena ustáleného diastolického
krvného tlaku (seated diastolic blood pressure, SeDBP)
bola nasledovná: 3,8 mmHg (nízka dávka), 3,2 mmHg (stredná dávka), 5,6 mmHg
(vysoká dávka).
Počas nasledujúceho dvojtýždňového obdobia boli pacienti randomizovaní buď
na liečivo alebo
placebo, pacienti užívajúci placebo mali zvýšenie 2,4 a 2,0 mmHg u SeSBP a
SeDBP v porovnaní s
+0,1 a -0,3 mmHg zmenami u týchto všetkých dávok irbesartanu (pozri časť
4.2).

Hypertenzia a diabetes 2. typu s ochorením obličiek
Štúdia „Irbesartan Diabetic Nephropathy Trial (IDNT)“ ukazuje, že
irbesartan znižuje progresiu
ochorenia obličiek u pacientov s chronickou renálnou insuficienciou a
zjavnou proteinúriou. IDNT
bola dvojito zaslepená, kontrolovaná štúdia sledujúca morbiditu a
mortalitu, ktorá porovnávala
/IRBENAHYP/, amlodipín a placebo. Štúdie sa zúčastnilo 1 715 hypertenzných
pacientov s diabetom 2. typu,
proteinúriou ? 900 mg/deň a hladinou kreatinínu v sére 1,0-3,0 mg/dl, u
ktorých sa skúmali dlhodobé
účinky (v priemere 2,6 roka) /IRBENAHYPU/ na progresiu ochorenia obličiek a
celkovú mortalitu. Pacientom bol titrovaný /IRBENAHYP/ v dávke od 75 mg až po
udržiavaciu dávku 300 mg, amlodipín od 2,5 mg do 10 mg alebo placebo podľa
tolerancie.

Pacientom zo všetkých liečebných skupín boli typicky podané 2 až 4
antihypertenzíva (napr. diuretiká, betablokátory, alfablokátory) z dôvodu
dosiahnutia cieľových hodnôt krvného tlaku ? 135/85 mmHg alebo redukcie
systolického tlaku o 10 mmHg, ak boli východzie hodnoty > 160 mmHg. Cieľové
hodnoty krvného tlaku dosiahlo v placebo skupine šesťdesiat percent (60%)
pacientov, zatiaľ čo v irbesartanovej a v amlodipínovej skupine bola táto
hodnota dosiahnutá u 76% a 78%. Irbesartan významne znížil relatívne riziko
výskytu primárneho kombinovaného koncového ukazovateľa, zdvojnásobenie
hladiny kreatinínu v sére, terminálne štádium ochorenia obličiek (end-stage
renal disease, ESRD) alebo celkovej mortality. Približne 33% pacientov
v skupine liečenej irbesartanom dosiahlo primárny renálny kombinovaný
ukazovateľ v porovnaní s 39% a 41% pacientov v placebovej a amlodipínom
liečebnej skupine [20% redukcia relatívneho rizika oproti placebu (p =
0,024) a 23% redukcia relatívneho rizika v porovnaní s amlodipínom (p =
0,006)]. Ak boli jednotlivé komponenty primárneho koncového ukazovateľa
analyzované samostatne, nebol pozorovaný účinok na celkovú mortalitu, avšak
na druhej strane bol pozorovaný pozitívny trend v znížení ESRD a významné
zníženie zdvojnásobenia hladín kreatinínu v sére.

Liečebný účinok bol posudzovaný v podskupinách rozdelených podľa pohlavia,
rasy, veku, dĺžky
trvania diabetu, východiskových hodnôt krvného tlaku, sérového kreatinínu a
miery exkrécie
albumínu. V ženskej a podskupine pacientov čiernej pleti , ktoré z celkovej
populácie zúčastňujúcej sa
štúdie predstavovali 32% a 26%, renálny prínos nebol zrejmý, hoci sa pri
hodnotení intervalov
spoľahlivosti nedal úplne vylúčiť. Čo sa týka sekundárneho koncového
ukazovateľa, výskytu
fatálnych a nefatálnych kardiovaskulárnych príhod, nebol v celej sledovanej
populácii medzi troma
skupinami pozorovaný žiadny rozdiel. V irbesartanovej skupine bol však
pozorovaný zvýšený výskyt
nefatálneho IM u žien a znížený výskyt nefatálneho IM u mužov oproti
placebu. Zvýšený výskyt
nefatálneho IM a cievnej mozgovej príhody bol pozorovaný u žien liečených
irbesartanom oproti
liečbe amlodipínom. V celkovej populácii sa znížil počet hospitalizácií z
dôvodu srdcového zlyhania.
Pre tieto zistenia u žien sa nenašlo žiadne primerané vysvetlenie.

Štúdia „Effects of Irbesartan on Microalbuminuria in Hypertensive Patients
with type 2 Diabetes
Mellitus (IRMA 2)“ ukazuje, že irbesartan v dávke 300 mg odďaľuje progresiu
mikroalbuminúrie do
zjavnej proteinúrie. IRMA 2 bola placebom kontrolovaná, dvojito zaslepená
štúdia sledujúca
morbiditu, ktorej sa zúčastnilo 590 pacientov s diabetom 2. typu ,
mikroalbuminúriou (30-300 mg/deň)
a normálnou funkciou obličiek (hodnota kreatinínu v sére ? 1,5 mg/dl u
mužov a ? 1,1 mg/dl u žien).
Štúdia skúmala dlhodobé účinky (2 roky) /IRBENAHYPU/ na progresiu
mikroalbuminúrie do klinickej (zjavnej) proteinúrie (miera exkrécie
močového albumínu (urinary albumin excretion rate, UAER) > 300 mg/deň a
zvýšenie v UAER najmenej o 30% od východiskovej hodnoty). Cieľová hodnota
krvného tlaku bola ? 135/85 mmHg. Ďalšie antihypertenzíva (s vylúčením ACE
inhibítorov, antagonistov receptorov angiotenzínu II a kalciových
blokátorov dihydropyridínového typu) boli pridané podľa potreby na
dosiahnutie
cieľovej hodnoty krvného tlaku. Vo všetkých liečebných skupinách boli
dosiahnuté podobné hodnoty
krvného tlaku, v skupine liečenej irbesartanom s dávkou 300 mg dosiahlo
sledovaný ukazovateľ
klinickej proteinúrie menej jedincov (5,2%) ako v skupine s placebom
(14,9%) alebo irbesartanom
v dávke 150 mg (9,7%), čo predstavuje 70% zníženie relatívneho rizika
oproti placebu (p = 0,0004)
v prípade vyššej dávky. Počas prvých troch mesiacov liečby nebolo
pozorované sprievodné zlepšenie
glomerulárnej filtrácie (GFR). Spomalenie progresie do klinickej
proteinúrie bolo zjavné už v
prvých troch mesiacoch a pokračovalo počas nasledujúcich 2 rokov. Regresia
k normoalbuminúrii
(< 30 mg/deň) sa oveľa častejšie vyskytovala v skupine s /IRBENAHYPOM/ 300 mg
(34%) v porovnaní so skupinou s placebom (21%).

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Po perorálnom užití sa irbesartan dobre absorbuje: štúdie absolútnej
biologickej dostupnosti ukázali
hodnoty približne 60-80%. Súčasný príjem potravy biologickú dostupnosť
irbesartanu významne
neovplyvňuje. Väzba na bielkoviny plazmy je približne 96% s nepatrnou
väzbou na krvné elementy.
Distribučný objem je 53-93 litrov. Po perorálnom alebo intravenóznom podaní
irbesartanu
označenom 14C, 80-85% cirkulujúcej plazmatickej rádioaktivity možno
pripočítať nezmenenému
irbesartanu. Irbesartan sa metabolizuje v pečeni konjugáciou s kyselinou
glukurónovou a oxidáciou.
Hlavným cirkulujúcim metabolitom je irbesartan glukuronid (približne 6%).
/In vitro/ štúdie ukázali, že
irbesartan je primárne oxidovaný enzýmom CYP2C9 cytochrómu P450; izoenzým
CYP3A4 má
zanedbateľný efekt.
Farmakokinetika irbesartanu je v dávkovacom intervale 10 až 600 mg lineárna
a úmerná dávke.
Pozorovalo sa menšie ako proporcionálne zvýšenie perorálnej absorpcie v
dávke nad 600 mg
(dvojnásobok maximálnej odporúčanej dávky); mechanizmus je neznámy. Maximum
plazmatickej
koncentrácie sa dosiahne 1,5-2 hodiny po perorálnom podaní. Celkový telesný
a renálny klírens je
157-176 a 3-3,5 ml/min. Polčas terminálnej eliminácie irbesartanu je 11-15
hodín. Rovnovážny stav
plazmatickej koncentrácie sa dosiahne do 3 dní od začiatku dávkovania raz
denne. Po opakovanom
dávkovaní raz denne sa pozoruje limitovaná plazmatická akumulácia
irbesartanu (< 20%). V štúdii
bola zistená u žien s hypertenziou o niečo vyššia plazmatická koncentrácia
irbesartanu. V polčase a v
akumulácii irbesartanu však rozdiel nebol. U žien nie je potrebná úprava
dávkovania. Hodnoty AUC a
Cmax boli tiež o niečo vyššie u starších jedincov (? 65 rokov) v porovnaní
s mladými (18-40 rokov).
Polčas terminálnej eliminácie sa však významne nezmenil. U starších
pacientov nie je úprava dávky
potrebná.

Irbesartan a jeho metabolity sú eliminované žlčou aj obličkami. Po
perorálnom alebo i.v. podaní
irbesartanu značeného 14C sa asi 20% rádioaktivity našlo v moči, zostatok v
stolici. Menej ako 2%
dávky sa vylúčili močom ako nezmenený irbesartan.
Farmakokinetika irbesartanu sa hodnotila u 23 hypertenzných detí po podaní
jednotlivej alebo
viacnásobnej dennej dávky irbesartanu (2 mg/kg) až do maximálnej dennej
dávky 150 mg počas
štyroch týždňov. Z týchto 23 detí bolo 21 hodnotených na porovnávanie
farmakokinetiky s dospelými
(dvanásť detí bolo viac ako 12 ročných, deväť detí bolo od 6 do 12 rokov).
Výsledky poukazujú na to,
že pomer Cmax, AUC a klírensu bol porovnateľný ako u dospelých pacientov
užívajúcich 150 mg
irbesartanu denne. Limitovaná akumulácia irbesartanu (18%) v plazme sa
pozorovala po opakovaní
jednej dennej dávky.

Poškodenie funkcie obličiek: u pacientov s poškodenou funkciou obličiek
alebo u pacientov
podstupujúcich hemodialýzu, nie sú farmakokinetické parametre irbesartanu
významne zmenené.
Irbesartan sa nedá odstrániť hemodialýzou.
Poškodenie funkcie pečene: u pacientov s miernou až stredne ťažkou cirhózou
nie sú farmakokinetické
parametre irbesartanu významne zmenené.
Nie sú klinické skúsenosti s pacientmi s ťažkým poškodením funkcie pečene.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

Nebola dokázaná abnormálna systémová alebo orgánová toxicita v klinicky
relevantných dávkach.
V predklinických štúdiách bezpečnosti vysoké dávky irbesartanu (? 250
mg/kg/deň u potkanov
a ? 100 mg/kg/deň u makakov) spôsobili pokles parametrov červenej krvnej
zložky (erytrocyty,
hemoglobín, hematokrit). Veľmi vysoké dávky (? 500 mg/kg/deň) spôsobujú u
potkanov a makakov
degeneratívne zmeny v obličkách (ako napríklad intersticiálnu nefritídu,
dilatáciu tubulov, bazofíliu
tubulov, zvýšenú plazmatickú koncentráciu urey a kreatinínu), ktoré sú
pravdepodobne sekundárne
spôsobené hypotenzným účinkom lieku vedúcim k zníženiu renálnej perfúzie.
Irbesartan indukuje
hyperpláziu/hypertrofiu juxtaglomerulárnych buniek (u potkanov ? 90
mg/kg/deň, u makakov
? 10 mg/kg/deň). Všetky tieto zmeny boli považované za výsledok
farmakologických účinkov
irbesartanu. Terapeutické dávky irbesartanu u ľudí nespôsobujú relevantnú
hyperpláziu/hypertrofiu
renálnych juxtaglomerulárnych buniek.
Nie sú dôkazy o mutagenite, klastogenite a karcinogenite.
Štúdie na zvieratách s irbesartanom ukázali prechodný toxický účinok
(zvýšená kavitácia obličkovej
panvičky, hydroureter alebo subkutánny edém) u plodov potkanov, ktoré sa
zistili po narodení.
U králikov boli abortus alebo skorá resorpcia plodu pozorované pri dávkach
spôsobujúcich
signifikantnú toxicitu u matky, vrátane mortality. U potkanov a králikov
nebol pozorovaný žiadny
teratogénny účinok.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE

6.1 Zoznam pomocných látok

/Jadro tablety/
Monohydrát laktózy
Mikrokryštalická celulóza
Sodná soľ kroskarmelózy
Poloxamér 188
Predželatínovaný škrob
Magnéziumstearát

/Filmotvorná vrstva/
Hydroxypropylcelulóza
Hypromelóza
Oxid titaničitý (E171)
Mastenec

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

2 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Tento liek nevyžaduje žiadne zvláštne podmienky na uchovávanie.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

PVC/PVDC/hliníkové blistrové balenia obsahujúce 14, 28, 30, 56, 84, 90
alebo 98 filmom obalených tabliet.
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené na trh.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Všetky nepoužité lieky alebo odpad vzniknutý z liekov majú byť zlikvidované
v súlade s národnými požiadavkami.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

GENERICON s.r.o.
Anny Letenské 1108/15
120 00 Praha
České republika


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

58/0420/10-S
58/0421/10-S
58/0422/10-S


9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

18.6.2010


10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU

Apríl 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C20440
Skupina ATC:
C09 - Látky pôsobiace na renin-angiotensinový systém
Skupina ATC:
C09CA04 - irbesartanum
Spôsob úhrady:
Nehradený - neda sa predpisat
Krajina pôvodu:
CZ Česká republika
Výrobca lieku:
-
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
Hradená liečba sa môže indikovať v súlade s indikáciami uvedenými v súhrne charakteristických vlastností lieku. V  indikáciách zhodných pre sartany aj ACE inhibítory sa prednostne indikuje liečba ACE inhibítorom, ak ho pacienti tolerujú.
Predajná cena:
4.31 € / 129.84 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.31 € / 129.84 SK
Posledná aktualizácia:
2016-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:14.79 € ÚP:0.00 € DP:14.79 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:6.32 € ÚP:0.00 € DP:6.32 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien