Detail:
ISOPTIN 40 tbl flm 100x40 mg
Názov lieku:
ISOPTIN 40
Doplnok názvu:
tbl flm 100x40 mg
Písomná informácia:
[X] Zatvoriť

Písomná informácia pre používateľov


Príloha č. 2 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04476


PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV


Isoptin 40 mg
Isoptin 80 mg
(verapamili hydrochloridum)

Filmom obalené tabletyDržiteľ rozhodnutia o registrácii

Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Nemecko

Zloženie
Liečivo:
verapamili hydrochloridum (verapamiliumchlorid) 40 mg v jednej filmom
obalenej tablete Isoptinu 40 mg,
verapamili hydrochloridum (verapamiliumchlorid) 80 mg v jednej filmom
obalenej tablete Isoptinu 80 mg.
Pomocné látky:
dihydrát fosforečnanu vápenatého, mikrokryštalická celulóza, koloidný oxid
kremičitý bezvodý, sodná soľ kroskarmelózy, magnéziumstearát, hypromelóza,
nátriumlaurylsulfát, makrogol 6000, mastenec, oxid titaničitý E171.


Farmakoterapeutická skupina

Antiarytmikum (liek proti poruchám srdcového rytmu), antihypertenzívum
(liek proti vysokému krvnému tlaku), blokátor vápnikového kanála


Charakteristika

Verapamil, liečivo Isoptinu, blokuje vstup vápnika do svalových buniek
a buniek hladkého svalstva ciev. Tým vyvoláva rozšírenie ciev, hlavne ciev
zásobujúcich srdcový sval a spomaľuje vedenie vzruchu v srdci. K poklesu
krvného tlaku dochádza už prvý deň liečby, účinok lieku zostáva zachovaný
aj pri dlhodobej liečbe. Isoptin je vhodný na liečbu vysokého krvného tlaku
všetkých stupňov závažnosti, a to na samostatné podávanie pri miernej až
stredne ťažkej hypertenzii a v kombinácii s inými liekmi pri ťažších
formách hypertenzie. Isoptin znižuje potrebu kyslíka v srdcovom svale.
Účinkom na hladké svalstvo vencovitých tepien srdca dochádza k zrýchleniu
prekrvenia srdcového svalu aj v poststenotických oblastiach (oblastiach
nasledujúcich po zúžených častiach ciev) a k uvoľneniu kŕčov vencovitých
tepien srdca. Isoptin má antiarytmický účinok (pôsobí proti poruchám
srdcového rytmu).


Indikácie

Liečba ischemickej choroby srdca (nedostatočné zásobenie srdcového svalu
kyslíkom) vrátane chronickej stabilnej angíny pektoris (klasická námahová
angína), nestabilnej angíny pektoris (akcelerovaná angína, pokojová
angína), vazospastickej angíny pektoris (Prinzmetalova, variantná angína)
a angíny pektoris u pacientov po srdcovom infarkte.
Liečba hypertenzie (vysoký krvný tlak).
Liečba porúch srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej
tachykardii (zrýchlená srdcová činnosť), pri flutteri a fibrilácii
(kmitanie a mihanie) predsiení s rýchlym predsieňovo-komorovým prevodom
(okrem Wolfovho-Parkinsonovho-Whitovho syndrómu, pozri časť
Kontraindikácie).


Kontraindikácie

Isoptin sa nesmie užívať pri precitlivenosti na verapamil alebo ktorúkoľvek
pomocnú látku lieku, pri srdcovo-obehovom šoku, po akútnom srdcovom
infarkte komplikovanom spomalením srdcovej činnosti, výrazným poklesom
krvného tlaku a zlyhaním ľavej komory, pri ťažkých poruchách prevodu
vzruchu (predsieňovo-komorová blokáda II. a III. stupňa), pri syndróme
chorého sínusového uzla (bradykardicko-tachykardický syndróm), pri ťažkom
srdcovom zlyhaní, pri flutteri a fibrilácii (kmitanie a mihanie) predsiení
so súčasným WPW syndrómom.

Špeciálne upozornenia
Isoptin sa môže podať pacientom s angínou pektoris najskôr 7 dní po akútnom
srdcovom infarkte.
Isoptin sa má s opatrnosťou podávať pri ľahkých poruchách prevodu vzruchu
(predsieňovo-komorová blokáda I. stupňa), spomalenej srdcovej činnosti
(( 50 tepov/min), nízkom krvnom tlaku (systolický tlak ( 90 mmHg), ťažkej
poruche funkcie pečene, poruchách neuromuskulárneho prenosu (ťažká
myasténia, Lambertov-Eatonov syndróm, pokročilé štádium Duchenneovej
svalovej dystrofie), v tehotenstve, počas dojčenia a pri poruche funkcie
obličiek.

Pri liečbe vysokého krvného tlaku Isoptinom sú nutné pravidelné lekárske
kontroly.


Nežiaduce účinky

Isoptin je obvykle dobre znášaný, môžu sa však vyskytnúť niektoré nežiaduce
účinky, ako nutkanie na vracanie, vracanie, zápcha, nevoľnosť, ileus
(nepriechodnosť čriev), závrat, vertigo, pískanie v ušiach, bolesť hlavy,
sčervenanie, únava, svalová slabosť alebo bolesť svalov a kĺbov, parestézia
(porucha periférneho zmyslového vnímania, napr. tŕpnutie, znecitlivenie) a
chvenie.
Pri vyššom dávkovaní alebo predchádzajúcom srdcovocievnom poškodení sa môžu
objaviť poruchy srdcového rytmu, ako napr. znížená srdcová frekvencia,
predsieňovo-komorová blokáda I., II. a III. stupňa, nadmerný pokles krvného
tlaku, srdcové zlyhanie, zhoršenie srdcového zlyhania, periférny opuch,
búšenie srdca a zrýchlená srdcová frekvencia.
Môže sa vyskytnúť alergická reakcia (napr. svrbenie, žihľavka, angioedém
(opuch tváre, jazyka a hrdla), Stevensov-Johnsonov syndróm, vyrážka),
purpura (mnohonásobné bodkovité krvácanie), sčervenanie kože, vypadávanie
vlasov, poruchy pohybov, zvýšenie pečeňových enzýmov a zvýšenie hladiny
prolaktínu. U starších mužov sa pri dlhodobom užívaní veľmi zriedkavo
pozorovala impotencia a gynekomastia (zdurenie prsných žliaz). Vyskytla sa
galaktorea (samovoľný únik mlieka).
Veľmi zriedkavo môže pri dlhodobej liečbe dôjsť k zdureniu ďasien, ktoré po
vysadení lieku ustúpi.
Po uvedení Isoptinu na trh sa vyskytol pri kombinovanom použití Isoptinu
a kolchicínu jeden prípad paralýzy (ochrnutia). Kombinované použitie
verapamilu a kolchicínu sa neodporúča.

Prípadný výskyt týchto nežiaducich účinkov alebo iných neobvyklých reakcií
oznámte ošetrujúcemu lekárovi.

Užívanie iných liekov

Účinky Isoptinu a iných súčasne podávaných liekov sa môžu navzájom
ovplyvňovať. Váš lekár má byť informovaný o všetkých liekoch, ktoré
v súčasnej dobe užívate, alebo ktoré začnete užívať, a to na lekársky
predpis aj bez neho.

Pri súčasnom podaní Isoptinu a iných liekov pôsobiacich na činnosť srdca
(napr. betablokátorov, ako je metoprolol a propranolol a antiarytmík
(liekov proti poruchám srdcového rytmu), ako je chinidín) môže dôjsť k
vzájomnému zosilneniu účinkov na srdce alebo krvný obeh (zhoršeniu vedenia
srdcového vzruchu, spomaleniu srdcovej činnosti, zníženiu krvného tlaku,
srdcovej nedostatočnosti). U pacientov s hypertrofickou obštrukčnou
kardiomyopatiou (ochorenie srdcového svalu) sa po podaní Isoptinu súčasne
s chinidínom popísali prípady výrazného poklesu krvného tlaku a pľúcneho
edému (pľúcny opuch). Pokles tlaku krvi sa pozoroval aj pri užívaní
prazosínu a terazosínu (alfablokátory).
Počas liečby Isoptinom sa nemajú podávať vnútrožilovo blokátory
betareceptorov.
Isoptin môže zosilniť účinok iných liekov na liečbu vysokého krvného tlaku.
Pri súčasnom užívaní Isoptinu a digoxínu alebo digitoxínu môže dôjsť k
zvýšeniu plazmatickej hladiny digoxínu alebo digitoxínu.
Isoptin môže zvyšovať plazmatické koncentrácie ďalších liekov (napr.
atorvastatínu, buspirónu, cyklosporínu, everilomu, glibenklamidu,
imipramínu, lovastatínu, midazolamu, simvastatínu, sirolimu, takrolimu,
terazosínu a teofylínu), a tak zvyšovať riziko toxicity alebo nežiaducich
účinkov týchto liekov. Počas anestézie môže byť zosilnený účinok
myorelaxancií (liekov používaných na uvoľnenie svalov).
Isoptin zvyšuje plazmatické koncentrácie alkoholu (pozri časť Vedenie
vozidla a obsluha strojov).
Pri súčasnom užívaní Isoptinu a kolchicínu dochádza k zvýšenému vystaveniu
účinku kolchicínu.
Isoptin znižuje plazmatickú koncentráciu sulfinpyrazónu a tak znižuje jeho
antihypertenzný účinok. Isoptin znižuje plazmatickú koncentráciu
doxorubicínu.
Účinok Isoptinu sa môže zvýšiť pri súčasnom užívaní s cimetidínom,
klaritromycínom, erytromycínom, telitromycínom, antivírusovými látkami
(napr. ritonavir) a grapefruitovým džúsom.
Účinok Isoptinu sa môže znížiť fenobarbitalom, fenytoínom, rifampicínom a
ľubovníkom bodkovaným.
Vzájomné užívanie kyseliny acetylsalicylovej a Isoptinu môže zvýšiť riziko
krvácania.

Dávkovanie a spôsob podávania
Dávkovanie Isoptinu je individuálne podľa závažnosti ochorenia.
Pri dlhodobej liečbe sa nemá prekročiť denná dávka 480 mg
verapamiliumchloridu. Krátkodobé prekročenie tejto dávky je možné len
na odporúčanie lekára. Isoptin 40 mg je určený pacientom, u ktorých sa
dostaví uspokojivá odpoveď na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti
s poruchou funkcie pečene, starší pacienti alebo deti).

/Odporúčané dávkovanie u dospelých a mladistvých s hmotnosťou nad 50 kg/
Ischemická choroba srdca, paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia,
atriálna fibrilácia a atriálny flutter:
1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg tri- až štyrikrát denne alebo
1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg tri- až štyrikrát denne.

Hypertenzia:

1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg trikrát denne alebo 1 filmom
obalená tableta Isoptinu 80 mg trikrát denne.

/Odporúčané dávkovanie u detí (iba pri poruchách srdcového rytmu)/
Deti do 6 rokov: 1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg dva- až trikrát
denne (maximálna denná dávka 120 mg).
Deti od 6 do 14 rokov: 1 až 2 filmom obalené tablety Isoptinu 40 mg dva- až
štyrikrát denne až 3 filmom obalené tablety Isoptinu 40 mg trikrát denne
alebo 1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg dva- až štyrikrát denne.

Isoptin sa má užívať v pravidelných dávkach podľa pokynov lekára. Filmom
obalená tableta Isoptinu sa má prehĺtnúť celá, bez žuvania alebo cmúľania,
počas jedla alebo krátko po ňom a má sa zapiť sa dostatočným množstvom
tekutiny.

U pacientov s poruchou funkcie pečene môže byť v závislosti od stupňa
poškodenia vylučovanie Isoptinu spomalené a tým zosilnený a predĺžený jeho
účinok. Týmto pacientom sa dávkovanie nastavuje obzvlášť starostlivo a
liečba sa začína malými dávkami verapamilu (napr. u pacientov s cirhózou
pečene 1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg dva- až trikrát denne).


Používanie v tehotenstve a počas dojčenia

V tehotenstve musia byť na užívanie Isoptinu obzvlášť závažné dôvody.
Isoptin sa môže užívať počas dojčenia len v prípade, že je to pre matku
nevyhnutné.


Vedenie vozidla a obsluha strojov

Isoptin môže v dôsledku odlišných individuálnych reakcií hlavne na začiatku
liečby, pri zvýšení dávkovania a v kombinácii s inými liekmi alebo
pri súčasnom požití alkoholu nepriaznivo ovplyvniť schopnosť pacienta viesť
motorové vozidlo alebo obsluhovať stroje. Tieto činnosti sa môžu vykonávať
len na základe súhlasu lekára.


Predávkovanie

Príznaky predávkovania Isoptinom sú znížený krvný tlak, spomalenie
srdcového rytmu, zastavenie sinoatriálneho uzla, strnulosť, zvýšený obsah
cukru a kyslých látok v krvi. Ako dôsledok predávkovania sa vyskytli
úmrtia.
Pri podozrení na predávkovanie alebo pri požití lieku dieťaťom vyhľadajte
lekára.


Varovanie

Nepoužívajte po uplynutí dátumu použiteľnosti, ktorý je uvedený na obale.

Uchovávanie

Uchovávajte pri teplote 15(C až 25(C.


Uchovávajte mimo dosahu a dohľadu detí.Balenie

Isoptin 40 mg: 20, 50 a 100 filmom obalených tabliet.
Isoptin 80 mg: 20, 50 a 100 filmom obalených tabliet.

Dátum poslednej revízie textu
Február 2011

[X] Zatvoriť
Súhrn vlastností:
[X] Zatvoriť

Súhrn charakteristických vlastnosti lieku


Príloha č. 1 k rozhodnutiu o zmene v registrácii, ev. č. 2010/04476,
2010/04477
Príloha č. 1 k notifikácii zmeny v registrácii, ev. č. 2010/06782,
2010/06783SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU


1. NÁZOV LIEKU

Isoptin 40 mg
Isoptin 80 mg
Isoptin ICHS retard
Isoptin SR 240 mg


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Isoptin 40 mg: verapamili hydrochloridum 40 mg v jednej filmom obalenej
tablete
Isoptin 80 mg: verapamili hydrochloridum 80 mg v jednej filmom obalenej
tablete
Isoptin ICHS retard: verapamili hydrochloridum 120 mg v jednej tablete s
predĺženým uvoľňovaním
Isoptin SR 240 mg: verapamili hydrochloridum 240 mg v jednej tablete s
predĺženým uvoľňovaním

Úplný zoznam pomocných látok, pozri časť 6.1.


3. LIEKOVÁ FORMA

Isoptin 40 mg: filmom obalená tableta
Isoptin 80 mg: filmom obalená tableta
Isoptin ICHS retard: tableta s predĺženým uvoľňovaním
Isoptin SR 240 mg: tableta s predĺženým uvoľňovaním


4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1 Terapeutické indikácie

Verapamiliumchlorid je indikovaný na liečbu ochorenia koronárnych ciev
(stavy spojené s nedostatočným prísunom kyslíka do srdcového svalu),
vrátane:
- chronickej stabilnej angíny pektoris;
- nestabilnej angíny pektoris (akcelerovaná, kľudová angína);
- vazospastickej angíny pektoris (Prinzmetalova angína, variantná
angína);
- angíny pektoris pri stavoch po infarkte myokardu u pacientov bez
srdcového zlyhania, keď nie sú indikované betablokátory.
Liečba porúch srdcového rytmu pri paroxyzmálnej supraventrikulárnej
tachykardii, pri atriálnom flutteri/fibrilácii s rýchlym
atrioventrikulárnym prevodom (okrem WPW syndrómu ) a liečba vysokého tlaku
krvi (hypertenzia).

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania

Dávkovanie verapamiliumchloridu je individuálne v závislosti od závažnosti
ochorenia a celkového stavu pacienta. Mnohoročné klinické skúsenosti
preukázali, že priemerná dávka pre všetky indikácie je 240 až 360 mg. Pri
dlhodobej liečbe nemá denná dávka prekročiť 480 mg, prechodné zvýšenie
tejto dávky je možné. Dĺžka užívania verapamiliumchloridu nie je
ohraničená. Po dlhodobom používaní sa verapamiliumchlorid nesmie prestať
užívať náhle. Odporúča sa dávku redukovať postupne.
U pacientov s poškodenou funkciou pečene je metabolizmus lieku spomalený
v závislosti od stupňa poškodenia pečene, v dôsledku čoho sa účinok
verapamiliumchloridu zvyšuje a predlžuje. Preto sa má u pacientov
s poškodenou funkciou pečene dávka určiť osobitne pozorne a liečba má začať
malými dávkami.
Verapamiliumchlorid sa môže podať pacientom s angínou pektoris najskôr
7 dní po akútnom srdcovom infarkte.


Tablety Isoptinu 40 mg, Isoptinu 80 mg, Isoptinu ICHS retard
a Isoptinu SR 240 mg sa majú prehltnúť celé bez žuvania alebo cmúľania
a zapiť s dostatočným množstvom tekutiny počas jedla alebo krátko po jedle
(pozri časť 4.5).

/Dávkovanie Isoptinu 40 mg, filmom obalené tablety (40 mg/
/verapamiliumchloridu)/

/Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg/
/Ochorenie koronárnych ciev srdca/
Odporúčaná denná dávka je (120 mg) 240 - 480 mg verapamiliumchloridu,
rozdelených do 3 - 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu
40 mg 3- až 4-krát denne, čo zodpovedá 120 – 160 mg verapamiliumchloridu za
deň).

Isoptin 40 mg je určený pacientom, u ktorých sa dostaví uspokojivá odpoveď
na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti s hepatálnou dysfunkciou
alebo starší pacienti).
Pre vyššie dávkovanie (napr. 240 - 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú
určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Hypertenzia/
Odporúčaná denná dávka je (120 mg) 240 – 360 mg verapamiliumchloridu,
rozdelených do 3 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta
Isoptinu 40 mg 3-krát denne, čo zodpovedá 120 mg verapamiliumchloridu za
deň).

Isoptin 40 mg je určený pacientom, u ktorých sa dostaví uspokojivá odpoveď
na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti s hepatálnou dysfunkciou
alebo starší pacienti).
Pre vyššie dávkovanie (napr. 240 – 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú
určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo/
/atriálny flutter/
Odporúčaná denná dávka je (120 mg) 240 - 480 mg verapamiliumchloridu,
rozdelených do 3 - 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu
40 mg 3- až 4-krát denne, čo zodpovedá 120 - 160 mg verapamiliumchloridu za
deň).

Isoptin 40 mg je určený pacientom, u ktorých sa dostaví uspokojivá odpoveď
na liečbu už pri nižších dávkach (napr. pacienti s hepatálnou dysfunkciou
alebo starší pacienti).
Pre vyššie dávkovanie (napr. 240 – 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú
určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Deti (len pri poruchách srdcového rytmu)/
/Deti vyššieho predškolského veku do 6 rokov/
Odporúčaná denná dávka je 80 – 120 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 - 3 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 40 mg 2- až 3-
krát denne, čo zodpovedá 80 – 120 mg verapamiliumchloridu za deň).

/Deti od 6 do 14 rokov/
Odporúčaná denná dávka je 80 – 360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 - 4 jednotlivých dávok (1 - 2 filmom obalené tablety Isoptinu 40 mg 2- až
4-krát denne, čo zodpovedá 80 – 320 mg verapamiliumchloridu za deň, až 3
filmom obalené tablety Isoptinu 40 mg 3-krát denne, čo zodpovedá 360 mg
verapamiliumchloridu za deň).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené
liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Dávkovanie Isoptinu 80 mg, filmom obalené tablety (80 mg/
/verapamiliumchloridu)/

/Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg/
/Ochorenie koronárnych ciev srdca/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
3 - 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg 3- až 4-
krát denne, čo zodpovedá 240 – 320 mg verapamiliumchloridu za deň).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 – 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú
určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Hypertenzia/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
3 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg 3-krát denne,
čo zodpovedá 240 mg verapamiliumchloridu za deň).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené
liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo/
/atriálny flutter/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
3 - 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta Isoptinu 80 mg 3- až 4-
krát denne, čo zodpovedá 240 - 320 mg verapamiliumchloridu za deň).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 - 480 mg verapamiliumchloridu/deň) sú
určené liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Deti (len pri poruchách srdcového rytmu)/
/Deti vyššieho predškolského veku do 6 rokov/
Odporúčaná denná dávka je 80 - 120 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 - 3 jednotlivých dávok.
Deťom vyššieho predškolského veku sú určené liekové formy s nižším obsahom
liečiva.

/Deti od 6 do 14 rokov/
Odporúčaná denná dávka je 80 - 360 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 - 4 jednotlivých dávok (1 filmom obalená tableta 80 mg 2-až 4-krát denne,
čo zodpovedá 160 - 320 mg za deň).

Isoptin 80 mg sa používa, ak sa nedosiahol dostatočný liečebný účinok
s liekovou formou s nižším obsahom liečiva (napr. 120 mg za deň).

Pre vyššie dávkovanie (napr. 360 mg verapamiliumchloridu/deň) sú určené
liekové formy s vyšším obsahom liečiva.

/Dávkovanie Isoptinu ICHS retard, tablety s/ /predĺženým uvoľňovaním (120/ /mg/
/verapamiliumchloridu)/

/Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg/
/Ochorenie koronárnych ciev srdca/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 jednotlivých dávok (1 až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu ICHS
retard 2-krát denne, čo zodpovedá
240 - 480 mg verapamiliumchloridu za deň).

/Hypertenzia/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 jednotlivých dávok (1 až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu ICHS
retard 2-krát denne, čo zodpovedá
240 - 480 mg verapamiliumchloridu za deň).

/Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo/
/atriálny flutter/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 jednotlivých dávok (1 až 2 tablety s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu ICHS
retard 2-krát denne, čo zodpovedá
240 - 480 mg verapamiliumchloridu za deň).

/Dávkovanie Isoptinu SR 240 mg, tablety s predĺženým uvoľňovaním (240 mg/
/verapamiliumchloridu)/

/Dospelí a mladiství s hmotnosťou nad 50 kg/
/Ochorenie koronárnych ciev srdca/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 jednotlivých dávok (1/2 až 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním
Isoptinu SR 240 mg 2-krát denne, čo zodpovedá
240 - 480 mg verapamiliumchloridu za deň).

/Hypertenzia/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu v 1 - 2
jednotlivých dávkach (1 tableta s predĺženým uvoľňovaním Isoptinu SR 240 mg
1-krát denne ráno, čo zodpovedá 240 - 480 mg verapamiliumchloridu za deň).
V prípade nedostatočného účinku sa pridá 1/2 až 1 tableta večer (zodpovedá
360 - 480 mg verapamiliumchloridu za deň).

/Paroxyzmálna supraventrikulárna tachykardia, atriálna fibrilácia a/alebo/
/atriálny flutter/
Odporúčaná denná dávka je 240 - 480 mg verapamiliumchloridu, rozdelených do
2 jednotlivých dávok (1/2 až 1 tableta s predĺženým uvoľňovaním
Isoptinu SR 240 mg 2-krát denne, čo zodpovedá
240 - 480 mg verapamiliumchloridu za deň).


4.3 Kontraindikácie

Verapamiliumchlorid je kontraindikovaný pri:
. známej precitlivenosti na verapamiliumchlorid alebo ktorúkoľvek z
pomocných látok lieku;
. kardiogénnom šoku;
. akútnom infarkte myokardu s komplikáciami (bradykardia, hypotenzia,
zlyhanie ľavej komory);
. druhom alebo treťom stupni atrioventrikulárnej blokády okrem pacientov
s funkčným kardiostimulátorom;
. syndróme chorého sínusu okrem pacientov s funkčným kardiostimulátorom;
. kongestívnom srdcovom zlyhaní;
. flutteri/fibrilácii predsiení so súčasným WPW syndrómom (zvýšené riziko
vzniku komorovej tachykardie).

4.4 Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní

Osobitnú pozornosť vyžaduje podávanie verapamiliumchloridu pri:
. prvom stupni atrioventrikulárnej blokády;
. hypotenzii (systolický tlak < 90 mm Hg);
. bradykardii (< 50 tepov/min.);
. ťažkej poruche funkcie pečene (pozri časť 4.2);
. ochoreniach, pri ktorých je postihnutý neuromuskulárny prenos (myasténia
gravis, Lambertov-Eatonov syndróm, pokročilé štádium Duchenneovej
muskulárnej dystrofie);
. gravidite a laktácii (pozri časť 4.6).

Aj keď sa vo veľkých porovnávacích štúdiách u pacientov v terminálnom
štádiu obličkového zlyhania nepreukázal žiadny vplyv na farmakokinetiku
verapamilu, niekoľko hlásených prípadov naznačuje, že u pacientov
s poškodenou funkciou obličiek sa má verapamil používať s opatrnosťou
a za starostlivého sledovania. Verapamil sa nedá odstrániť hemodialýzou.

4.5 Liekové a iné interakcie

/In vitro/ metabolické štúdie naznačujú, že verapamiliumchlorid je
metabolizovaný enzýmami cytochrómu P450 CYP3A4, CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9
a CYP2C18. Zistilo sa, že verapamil je inhibítorom enzýmov CYP3A4
a glykoproteínu-P (Pgp).

Klinicky významné interakcie boli hlásené s inhibítormi CYP3A4, ktoré
spôsobujú zvýšenie hladín verapamiliumchloridu v plazme, zatiaľ čo
stimulátory CYP3A4 spôsobili zníženie hladín verapamiliumchloridu v plazme,
čo je dôvodom na monitorovanie pacientov z hľadiska liekových interakcií.

V tabuľke sú uvedené potenciálne liekové interakcie zapríčinené
farmakokinetickými dôvodmi

|Potenciálne farmakokinetické liekové interakcie súvisiace s verapamilom |
|Súbežne podávané |Potenciálny účinok na |Poznámka |
|liečivo |verapamil alebo súbežne| |
| |podávané liečivo | |
|Alfablokátory |
|Prazosín |zvýšenie Cmax prazosínu|doplňujúca informácia |
| |(~40 %) bez účinku na |je uvedená nižšie |
| |polčas | |
|Terazosín |zvýšenie AUC (~24 %) a | |
| |Cmax (~25 %) terazosínu| |
|Antiarytmiká |
|Flekainid |minimálny vplyv na |doplňujúca informácia |
| |plazmatický klírens |je uvedená nižšie |
| |flekainidu (<~10 %); | |
| |žiadny vplyv na | |
| |plazmatický klírens | |
| |verapamilu | |
|Chinidín |zníženie celkového | |
| |klírensu chinidínu | |
| |(~35 %) | |
|Antiastmatiká |
|Teofylín |zníženie celkového a |zníženie klírensu bolo |
| |systémového klírensu o |menšie u fajčiarov |
| |~20 % |(~11 %) |
|Antikonvulzíva |
|Karbamazepín |zvýšenie AUC |doplňujúca informácia |
| |karbamazepínu (~46 %) |je uvedená nižšie |
| |u pacientov | |
| |s refraktórnou | |
| |parciálnou epilepsiou | |
|Imipramín |zvýšenie AUC imipramínu|žiadny vplyv na hladinu|
| |(~15 %) |aktívneho metabolitu |
| | |dezipramín |
|Antidiabetiká |
|Glibenklamid |zvýšenie Cmax (~28 %) a| |
| |AUC (~26 %) | |
| |glibenklamidu | |
|Antiinfekčné látky |
|Klaritromycín |možné zvýšenie hladiny | |
| |verapamilu | |
|Erytromycín |možné zvýšenie hladiny | |
| |verapamilu | |
|Rifampicín |zníženie AUC (~97 %), |doplňujúca informácia |
| |Cmax (~94 %) a |je uvedená nižšie |
| |perorálnej biologickej | |
| |dostupnosti (~92 %) | |
| |verapamilu | |
|Telitromycín |možné zvýšenie hladiny | |
| |verapamilu | |
|Antineoplastiká | | |
|Doxorubicín |zvýšenie AUC (~89 %) a |u pacientov |
| |Cmax (~61 %) |s malobunkovým |
| |doxorubicínu pri |karcinómom pľúc |
| |perorálnom podaní | |
| |verapamilu | |
| |bez významných zmien |u pacientov |
| |farmakokinetiky |s pokročilým nádorovým |
| |doxorubicínu pri |ochorením |
| |intravenóznom podaní | |
| |verapamilu | |
|Barbituráty | | |
|Fenobarbital |zvýšenie celkového | |
| |klírensu verapamilu | |
| |(~5-násobne) | |
|Benzodiazepíny a ďalšie anxiolytiká |
|Buspirón |zvýšenie AUC a Cmax | |
| |buspirónu | |
| |(~3 až 4-násobne) | |
|Midazolam |zvýšenie AUC | |
| |(~3-násobne) a Cmax | |
| |(~2-násobne) midazolamu| |
|Betablokátory |
|Metoprolol |zvýšenie AUC |doplňujúca informácia |
| |(~32,5 %) a Cmax |je uvedená nižšie |
| |(~41 %) metoprololu | |
| |u anginóznych pacientov| |
|Propranolol |zvýšenie AUC (~65 %) a | |
| |Cmax (~94 %) | |
| |propranololu | |
| |u anginóznych pacientov| |
|Kardioglykozidy |
|Digitoxín |zníženie celkového | |
| |telového klírensu | |
| |(~27 %) a mimorenálneho| |
| |klírensu (~29 %) | |
| |digitoxínu | |
|Digoxín |u zdravých jedincov |znížiť dávkovanie |
| |zvýšenie Cmax digoxínu |digoxínu |
| |o ~45 až 53 %, Css | |
| |digoxínu o 42 % a AUC | |
| |digoxínu o ~52 % | |
|Antagonisty H2 receptora |
|Cimetidín |zvýšenie AUC R- (~25 %)| |
| |a | |
| |S- (~40 %) verapamilu | |
| |so zodpovedajúcim | |
| |znížením klírensu R- a | |
| |S-verapamilu | |
|Imunologiká |
|Cyklosporín |zvýšenie AUC, Css a | |
| |Cmax cyklosporínu o | |
| |~45 % | |
|Everolimus |možné zvýšenie hladín | |
| |everolimu | |
|Sirolimus |možné zvýšenie hladín | |
| |sirolimu | |
|Takrolimus |možné zvýšenie hladín | |
| |takrolimu | |
|Hypolipidemiká |
|Atorvastatín |možné zvýšenie hladín |doplňujúca informácia |
| |atorvastatínu |je uvedená nižšie |
| |zvýšenie AUC verapamilu| |
| |o ~42,8 % | |
|Lovastatín |možné zvýšenie hladín | |
| |lovastatínu | |
|Simvastatín |zvýšenie AUC | |
| |(~2,6-násobne) a Cmax | |
| |(~4,6-násobne) | |
| |simvastatínu | |
|Agonisty serotonínového receptora |
|Almotriptan |zvýšenie AUC (~20 %) a | |
| |zvýšenie Cmax (~24 %) | |
| |almotriptanu | |
|Urikozuriká |
|Sulfinpyrazón |zvýšenie celkového |doplňujúca informácia |
| |klírensu (~3-násobne) a|je uvedená nižšie |
| | | |
| |zníženie biologickej | |
| |dostupnosti (~60 %) | |
| |verapamilu | |
|Iné |
|Grapefruitový džús |zvýšenie AUC R- (~49 %)|eliminačný polčas |
| |a S- |a renálny klírens nie |
| |(~37 %) verapamilu, |sú ovplyvnené, |
| |zvýšenie Cmax R- |doplňujúca informácia |
| |(~75 %) a S- |je uvedená nižšie |
| |(~51 %) verapamilu | |
|Hypericum perforatum |zníženie AUC R- (~78 %)| |
| |a S- | |
| |(~80 %) verapamilu so | |
| |zodpovedajúcim znížením| |
| |Cmax verapamilu | |

Iné liekové interakcie a doplňujúce informácie o liekových interakciách


/Antiarytmiká, betablokátory/

Vzájomné potencovanie kardiovaskulárnych účinkov (A-V blokáda vyššieho
stupňa, zníženie srdcovej frekvencie vyššieho stupňa, indukcia srdcového
zlyhania a zosilnenie hypotenzie).


/Antihypertenzíva, diuretiká, vazodilatátory/

Potencovanie hypotenzného účinku.


/Prazosín, terazosín/

Aditívny hypotenzný účinok.


/HIV antivírusové látky/

Vzhľadom na potenciál niektorých HIV antivírusových látok (napr. ritonavir)
inhibovať metabolizmus, môže dôjsť k zvýšeniu koncentrácií verapamilu
v plazme. Je potrebná zvýšená opatrnosť alebo sa môže znížiť dávka
verapamilu.


/Chinidín/

Hypotenzia.
U pacientov s hypertrofickou obštrukčnou kardiomyopatiou sa môže vyskytnúť
pľúcny edém.


/Karbamazepín/

Zvýšenie hladín karbamazepínu, zvýšená neurotoxicita. Môže to spôsobovať
nežiaduce účinky karbamazepínu, akými sú napr. diplopia, bolesť hlavy,
ataxia alebo závrat.


/Lítium/

Zvýšená neurotoxicita lítia. Hladiny lítia v sére sa majú monitorovať.


/Rifampicín/

Môže dôjsť k zníženiu antihypertenzného účinku.


/Kolchicín/

Kolchicín je substrátom pre CYP3A aj pre efluxový transportér glykoproteín-
P (Pgp). Je známe, že verapamil inhibuje CYP3A a Pgp. Keď sa verapamil
a kolchicín podávajú spolu, inhibícia Pgp a/alebo CYP3A verapamilom môže
viesť k zvýšenej expozícii kolchicínu. Kombinované použitie sa neodporúča.


/Sulfinpyrazón/

Môže dôjsť k zníženiu antihypertenzného účinku.


/Neuromuskulárne blokátory/

Možnosť potenciácie účinku neuromuskulárnych blokátorov.

/Kyselina acetylsalicylová/
Zvýšený sklon ku krvácaniu.

/Etanol/
Zvýšenie hladín etanolu v plazme.

/Inhibítory HMG Co-A reduktázy (statíny)/
Liečba inhibítormi HMG Co-A reduktázy (napr. simvastatínom, atorvastatínom
alebo lovastatínom) u pacienta užívajúceho verapamil má začať najnižšou
možnou dávkou a má sa titrovať smerom hore. Ak sa pacientovi už užívajúcemu
inhibítor HMG Co-A reduktázy (napr. simvastatín, atorvastatín alebo
lovastatín) pridá liečba verapamilom, je potrebné zvážiť zníženie dávky
statínu a retitrovať ju v závislosti od koncentrácií cholesterolu v sére.

Fluvastatín, pravastatín a rosuvastatín nie sú metabolizované CYP3A4
a interakcia s verapamilom je menej pravdepodobná.

Počas liečby Isoptinom sa nemá vykonávať intravenózna aplikácia
betablokátorov (výnimkou je liečba na jednotke intenzívnej starostlivosti).
Počas liečby je nutné vyhýbať sa konzumácii grapefruitov alebo produktov,
ktoré ho obsahujú (džúsy a pod.). Grapefruit môže zvýšiť plazmatickú
hladinu verapamiliumchloridu.

4.6 Fertilita, gravidita a laktácia

/Gravidita/
Nie sú dostatočné údaje o používaní verapamiliumchloridu u gravidných žien.
Verapamil prechádza placentou. Koncentrácia v pupočnej krvi dosahuje 20 až
92 % koncentrácie v krvi matky.
Verapamiliumchlorid sa má počas gravidity užívať iba v prípade, keď je to
nevyhnutne potrebné.

/Laktácia/
Verapamiliumchlorid sa vylučuje do materského mlieka. Obmedzené údaje
pochádzajúce z perorálneho podávania u ľudí preukázali, že dávka
verapamilu, ktorá sa dostane k dieťaťu, je nízka (0,1 – 1 % z dávky, ktorú
matka prijala perorálne) a že užívanie verapamilu môže byť kompatibilné
s dojčením. Kvôli možnému výskytu závažných nežiaducich účinkov u dojčených
detí sa má verapamil užívať počas laktácie len v prípade, že je to pre
matku nevyhnutné.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje

V závislosti od individuálnej reakcie na verapamiliumchlorid môže byť
ovplyvnená schopnosť pacienta viesť vozidlo, obsluhovať stroje alebo
pracovať v nebezpečných podmienkach. Táto skutočnosť je osobitne významná
na začiatku liečby, pri zvyšovaní dávky, prechode na iný liek
a v spojitosti s konzumáciou alkoholu.

4.8 Nežiaduce účinky

Nasledujúce nežiaduce účinky boli zaznamenané po uvedení verapamilu do
klinickej praxe alebo v klinických štúdiách fázy IV a sú usporiadané podľa
orgánových systémov:

|Trieda orgánového systému |Nežiaduci účinok |
|Poruchy imunitného systému |precitlivenosť |
|Poruchy nervového systému |bolesť hlavy |
| |závrat |
| |parestézia |
| |tremor |
| |extrapyramidový syndróm |
|Poruchy ucha a vnútorného ucha |vertigo |
| |pískanie v ušiach |
|Poruchy srdca |atrioventrikulárna blokáda |
| |I., II. a III. stupňa |
| |sínusová bradykardia |
| |zastavenie sinoatriálneho |
| |uzla (sinus arrest) |
| |periférny edém |
| |palpitácie |
| |tachykardia |
| |srdcové zlyhanie |
|Cievne poruchy |hypotenzia |
| |sčervenanie |
|Gastrointestinálne poruchy |nauzea |
| |vracanie |
| |zápcha |
| |ileus |
| |gingiválna hyperplázia |
| |abdominálna bolesť |
| |abdominálne ťažkosti |
|Poruchy kože a podkožného tkaniva |angioedém |
| |Stevensov-Johnsonov syndróm |
| |multiformný erytém |
| |makulopapulárna vyrážka |
| |alopécia |
| |urtikária |
| |purpura |
| |pruritus |
|Poruchy kostrového svalstva, |svalová slabosť |
|spojivových tkanív a kostí |myalgia |
| |artralgia |
|Poruchy reprodukčného systému a |erektilná dysfunkcia |
|prsníkov |gynekomastia |
| |galaktorea |
|Celkové poruchy a reakcie v mieste|únava |
|podania | |
|Vyšetrenia |zvýšené pečeňové enzýmy |
| |zvýšený krvný prolaktín |

Po uvedení lieku do klinickej praxe sa hlásil jeden prípad paralýzy
(tetraparézy) pri kombinovanom použití verapamilu a kolchicínu. Môže to byť
zapríčinené prechodom kolchicínu cez hematoencefalickú bariéru kvôli
inhibícii CYP3A a P-gp verapamilom. Kombinované použitie verapamilu
a kolchicínu sa neodporúča.

Upozornenie
U pacientov s kardiostimulátorom nemožno vylúčiť zvýšenie prahu stimulácie
a dráždivosti.

4.9 Predávkovanie

/Symptómy/
Symptómy predávkovania verapamiliumchloridom závisia od prijatého množstva,
času, v ktorom sa iniciujú detoxikačné opatrenia a od kontraktility
myokardu s priamym vzťahom k veku.
Pozorovali sa nasledovné príznaky: hypotenzia, bradykardia až do vysokého
stupňa A-V blokády a zastavenia sinoatriálneho uzla (sinus arrest),
hyperglykémia, stupor a metabolická acidóza. Ako dôsledok predávkovania sa
vyskytli úmrtia.

/Terapeutické opatrenia pri predávkovaní/
Terapeutickým cieľom je eliminácia toxickej hladiny liečiva a stabilizácia
kardiovaskulárnej funkcie. Terapeutické opatrenia závisia od času a spôsobu
podania lieku a od charakteru a závažnosti príznakov.

Pri predávkovaní veľkým množstvom tabliet s predĺženým uvoľňovaním treba
vziať do úvahy skutočnosť, že liečivo sa môže uvoľňovať a vstrebávať v
čreve viac ako 48 hodín.

Laváž žalúdka prichádza do úvahy aj 12 hodín a viac od užitia, v prípade,
že sa nezistila gastrointestinálna motilita. Pri podozrení na predávkovanie
tabletami s predĺženým uvoľňovaním sa môžu použiť viaceré eliminačné
opatrenia, ako je vyvolanie vracania, laváž žalúdka a tenkého čreva pod
endoskopickou kontrolou, podanie laxatív a klystír hrubého čreva.

Hemodialýza sa neodporúča, pretože verapamiliumchlorid sa neeliminuje
dialýzou. Avšak hemofiltrácia prípadne plazmaferéza sa odporúča (vysoká
väzba blokátorov kalciového kanála na plazmatické bielkoviny).

V prípade potreby sa odporúčajú štandardné postupy resuscitácie, ako je
extratorakálna masáž srdca, mechanická ventilácia, defibrilácia a/alebo
kardiostimulácia.


/Špecifické opatrenia/

Eliminácia kardiodepresívnych účinkov, hypotenzie a bradykardie.

Bradykardia sa lieči symptomaticky atropínom a/alebo betasympatomimetikami
(izoprenalín, orciprenalín). Život ohrozujúca bradykardia vyžaduje
krátkodobú liečbu kardiostimulátorom.

Špecifickým antidotom je vápnik. Intravenózne sa môže podať napr. 10 -
20 ml 10 % roztoku glukonanu vápenatého (2,25 - 4,50 mmol), v prípade
potreby sa môže zopakovať alebo aplikovať ako pomalá infúzia (napr. 5 mmol
za hodinu).

Hypotenzia, ako následok kardiogénneho šoku a arteriálnej vazodilatácie, sa
lieči dopamínom (do 25 µg/kg telesnej hmotnosti/minútu), dobutamínom (do
15 µg/kg telesnej hmotnosti/minútu), adrenalínom, príp. noradrenalínom.
Dávkovanie týchto liekov je individuálne podľa požadovaného účinku. Sérové
koncentrácie vápnika sa majú udržovať na hornej hranici normálu alebo
mierne vyššie. V prvej fáze sa z dôvodu arteriálnej vazodilatácie podáva
substitučný roztok (Ringerov roztok alebo fyziologický roztok).


5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: blokátor kalciového kanála, antiarytmikum,
antihypertenzívum
ATC kód: C08DA01

Verapamiliumchlorid inhibuje membránový influx iónov vápnika do buniek
myokardu a buniek hladkého svalstva ciev. Znižuje potrebu myokardiálneho
kyslíka priamo zásahom do metabolických procesov myokardiálnych buniek
vyžadujúcich energiu a nepriamo znížením afterloadu.

Účinkom kalciových blokátorov na hladké svalstvo koronárnych artérií sa
zvýši prietok krvi v myokarde a to aj v poststenotickom tkanive a uvoľnia
sa koronárne spazmy.

Antihypertenzný účinok verapamiliumchloridu spočíva v znížení odporu
periférnych ciev bez reflektorického zvýšenia srdcovej frekvencie. Normálne
hodnoty krvného tlaku nie sú významne ovplyvnené.

Verapamiliumchlorid má významný antiarytmický účinok, najmä pri
supraventrikulárnej arytmii. Oneskoruje vedenie impulzu
v atrioventrikulárnom uzle. Výsledkom je, že sa v závislosti od typu
arytmie obnoví sínusový rytmus a/alebo sa normalizuje komorová frekvencia.
Normálna frekvencia srdca nie je ovplyvnená, alebo je len mierne znížená.

V tabletách s predĺženým uvoľňovaním (Isoptin ICHS retard
a Isoptin SR 240 mg) je verapamiliumchlorid „uložený“ v koloidnej matrici
alginátu, prírodného polysacharidu. Rýchlosť uvoľňovania sa riadi difúziou
a povrchovou eróziou. Pri kontakte s črevnou šťavou povrch tablety
napučiava vytvárajúc gélovitú difúznu vrstvu. Špeciálne upraveným priebehom
povrchových defektov sa vyvoláva homogénna erózia gélu a tým sa zabezpečuje
konštantný difúzny profil.
Vzájomným pôsobením týchto dvoch mechanizmov sa riadi uvoľňovanie liečiva s
približne nulovým poriadkom reakčnej kinetiky počas asi 7 hodín.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti

Viac ako 90 % verapamilu sa rýchlo absorbuje z tenkého čreva. Priemerná
systémová dostupnosť nezmeneného liečiva po jednorazovej dávke je 22 %
z dôvodu výrazného hepatálneho first–pass metabolizmu. Pri opakovanom
podávaní je biodostupnosť asi dvakrát vyššia.

Maximálne plazmatické koncentrácie verapamiliumchloridu sa dosiahnu 1 až 2
hodiny od podania tabliet s okamžitým uvoľňovaním. Polčas eliminácie je 3
až 7 hodín. 90 % verapamiliumchloridu sa viaže na plazmatické bielkoviny.
Verapamiliumchlorid sa značne metabolizuje. U ľudí vzniká veľa metabolitov
(identifikovalo sa 12 metabolitov). Z nich len norverapamil má významnejší
farmakologický účinok (asi 20 % účinku materského liečiva), ktorý sa
pozoroval v štúdii na psoch.

Verapamiliumchlorid a jeho metabolity sa vylučujú predovšetkým obličkami.
Len 3 až 4 % renálne vylučovaného lieku sa eliminuje ako nezmenený liek. V
priebehu 24 hodín sa močom vylúči okolo 50 % dávky, v priebehu 5 dní 70 %
dávky. Asi 16 % dávky sa vylúči stolicou. Komparatívne štúdie u pacientov
so zdravými obličkami a pacientov s konečným štádiom renálneho zlyhania
ukázali, že poškodená renálna funkcia nemá žiadny vplyv na farmakokinetiku
verapamiliumchloridu. Polčas verapamilu je predĺžený u pacientov
s poškodenou funkciou pečene z dôvodu nižšieho celkového klírensu
a vyššieho distribučného objemu.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti

/Akútna toxicita/
Skúšky na akútnu toxicitu verapamiliumchloridu sa vykonali na rôznych
druhoch zvierat. Priemerná hodnota akútnej toxicity (LD50 v mg/kg) bola
nasledovná:

----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Spôsob podania i. v. i. p. s. c. p. o.
potkan 16 67 107 114
myš 8 68 68 163
morské prasa - - - 140
----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------

Hodnota LD50 (letálna dávka 50) je vypočítaná dávka, u ktorej sa očakáva
úhyn 50 % zvierat.

/Chronická toxicita/
Skúšky na subchronickú a chronickú toxicitu sa vykonali na potkanoch
a psoch. Verapamiliumchlorid vo vysokých dávkach (30 mg/kg telesnej
hmotnosti a vyšších) spôsobil lentikulárne zmeny a/alebo zmeny očného
viečka, ako aj katarakty na očiach psov rasy beagle. Tieto zmeny sa
nevyskytli u žiadneho iného druhu zvierat. Nehlásil sa žiadny prípad
kataraktu vyvolaný verapamiliumchloridom u ľudí.

/Mutagenita a karcinogenita/
V /in vivo/ a /in vitro/ skúškach sa nepreukázala mutagenita
verapamiliumchloridu.

Dlhodobá skúška na potkanoch nepreukázala tumorogénny potenciál
verapamiliumchloridu.

/Reprodukčná toxikológia/
Embryotoxické štúdie na dvoch druhoch zvierat nepreukázali teratogénny
potenciál pri denných dávkach do 15 mg/kg telesnej váhy u králikov a
60 mg/kg telesnej hmotnosti u potkanov. U potkanov sa prejavili
embryotoxické účinky (embryoletalita, spomalenie rastu) až pri dávkach
toxických pre matku.


6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1 Zoznam pomocných látok

Isoptin 40 mg a Isoptin 80 mg:
calcii hydrogenophosphas dihydricus, crosscarmelosum natricum, silica
colloidalis anhydrica, hypromellosum, macrogolum 6000, magnesii stearas,
cellulosum microcristallinum, natrii laurilsulfas, talcum, titanii dioxidum
(E171).

Isoptin ICHS retard:
hypromellosum, macrogolum 400, macrogolum 6000, magnesii stearas,
cellulosum microcristallinum, cera montanglycoli, natrii alginas, povidonum
(K30), talcum, titanii dioxidum (E171), aqua purificata.

Isoptin SR 240 mg:
hypromellosum, macrogolum 400, macrogolum 6000, magnesii stearas,
cellulosum microcristallinum, cera montanglycoli, natrii alginas, povidonum
(K30), talcum, titanii dioxidum (E171), viride laccae (E104/132), aqua
purificata.

6.2 Inkompatibility

Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti

Isoptin 40 mg: 3 roky
Isoptin 80 mg: 3 roky
Isoptin ICHS retard: 3 roky
Isoptin SR 240 mg: 3 roky

6.4 Špeciálne upozornenia na uchovávanie

Isoptin 40 mg, Isoptin 80 mg, Isoptin SR 240 mg: uchovávajte pri teplote
15 (C až 25 (C.
Isoptin ICHS retard: uchovávajte pri teplote do 25 °C.
Tablety s predĺženým uvoľňovaním Isoptin ICHS retard a Isoptin SR 240 mg
musia ostať v blistroch až do konečného použitia.

6.5 Druh obalu a obsah balenia

Isoptin 40 mg: 20, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet v PVC/Al
blistroch, písomná informácia pre používateľov, škatuľka.

Isoptin 80 mg: 20, 50 alebo 100 filmom obalených tabliet v PVC/Al
blistroch, písomná informácia pre používateľov, škatuľka.

Isoptin ICHS retard/:/ 50 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním
v PVC/PVDC/Al blistroch, písomná informácia pre používateľov, škatuľka.

Isoptin SR 240 mg: 20, 30, 50 alebo 100 tabliet s predĺženým uvoľňovaním
v PVC/PVDC/Al blistroch, písomná informácia pre používateľov, škatuľka.

6.6 Špeciálne opatrenia na likvidáciu a iné zaobchádzanie s liekom

Žiadne zvláštne požiadavky.


7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Abbott GmbH & Co. KG, Wiesbaden, Nemecko


8. REGISTRAČNÉ ČÍSLA

Isoptin 40 mg : 13/0629/70-C/S
Isoptin 80 mg : 13/0629/70-C/S
Isoptin ICHS retard : 58/0157/87-C/S
Isoptin SR 240 mg : 58/0157/87-C/S


9. DÁTUM REGISTRÁCIE / PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE

Isoptin 40 mg : 30.12.1970
Isoptin 80 mg : 30.12.1970
Isoptin ICHS retard : 9.9.1987
Isoptin SR 240 mg : 9.9.1987


10. DÁTUM POSLEDNEJ REVÍZIE TEXTU

Február 2011

[X] Zatvoriť
Kód lieku:
C09202
Skupina ATC:
C08 - Blokátory vápnikového kanálu
Skupina ATC:
C08DA01 - verapamilum
Spôsob úhrady:
Spôsob úhrady neuvedený
Krajina pôvodu:
DE -
Účinná látka:
Výrobca lieku:
ABBOTT LABORATORIES, VELKA BRITANIA
Indikačná skupina:
-
Indikačné obmedzenie:
-
Predajná cena:
4.47 € / 134.66 SK
Úhrada poisťovňou:
0.00 € / 0.00 SK
Doplatok pacienta:
4.47 € / 134.66 SK
Posledná aktualizácia:
2017-03-01

Alternatíva

Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:40.51 € ÚP:0.00 € DP:40.51 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:1.75 € ÚP:0.00 € DP:1.75 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:7.70 € ÚP:0.00 € DP:7.70 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:13.43 € ÚP:0.00 € DP:13.43 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:3.38 € ÚP:0.00 € DP:3.38 €
Pozrieť detaily
Krajina pôvodu $array_search[txt_zem] PC:5.37 € ÚP:0.00 € DP:5.37 €
Pozrieť detaily

Grafické sledovanie cien