SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU

1. NÁZOV LIEKU
BELOGENT®


2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE
Betamethasoni dipropionas 0,64 mg, čo zodpovedá betamethasonum 0,50 mg
(0,05 %) a 1 mg gentamycinum vo forme gentamicini sulfas v 1 g dermálnej
masti.

Pomocné látky, pozri časť 6.1.

3. LIEKOVÁ FORMA
Dermálna masť
Biela homogénna masť.

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikácie
Belogent masť je indikovaná na liečbu kožných ochorení reagujúcich na
lokálnu liečbu kortikosteroidmi u ktorých je alebo sa môže rozvinúť
primárna alebo sekundárna bakteriálna infekcia:
- infikované ochorenie kože (akútne, subakútne a chronické formy):
kontaktná alergická dermatitída, seboroická dermatitída, infantilná
dermatitída, neurodermitída, intertrigo, numulárny ekzém a dyshidróza,
- infikovaná akútna nealergická dermatitída: fotodermatitída, röntgenová
dermatitída, poštípanie hmyzom
- psoriáza, pemphigus benignus chronicus familiae, dermatitis exfoliativa,
lichen ruber planus et verrucosus, lichen simplex chronicus, lupus
erythematodes chronicus discoides, erythema exudativum multiforme.
Belogent masť sa používa pri kožných léziách infikovaných baktériami
citlivými na gentamicín ako sú niektoré kmene streptokokov (alfa- a beta-
hemolytické streptokoky), Staphylococus aureus (koagulázapozitívne,
koagulázanegatívne kmene a niektoré kmene produkujúce penicilinázu),
a gramnegatívne baktérie: Pseudomonas aeruginosa, Aerobacter aerogenes,
E.coli, Proteus vulgaris a Klebsiella pneumoniae.

4.2 Dávkovanie a spôsob podávania
Belogent masť sa používa na liečbu chronických dermatóz napr. suchých,
lichenifikovaných a šupinatých lézií, t.j. v prípadoch keď je potrebný
okluzívny účinok masťového vehikula.
Tenká vrstva masti sa 2 krát denne nanáša na postihnutú oblasť kože a jemne
sa vtrie do celej postihnutej oblasti.
Po vymiznutí akútnych príznakov je možné intervaly medzi nanášaním postupne
predĺžiť na 48 a viac hodín. Ošetrené choré plochy sa obvykle nezaväzujú.
Liečba trvá spravidla až do vymiznutia príznakov a jej dĺžka závisí od
indikácie a priebehu ochorenia a nesmie presiahnuť 3 týždne. Použitie
u detí alebo na tvár musí byť obmedzené na 5 dní.
U chronických ochorení je vhodné s liečbou pokračovať ešte 3-7 dní aj po
vymiznutí všetkých príznakov, aby sa zabránilo recidíve.

4.3 Kontraindikácie
• precitlivenosť na betametazón, gentamicín alebo na niektorú z pomocných
látok.
• vírusové infekcie kože (napr. herpes simplex, varicela, vaccinia),
• bakteriálne infekcie kože (napr. tuberkulóza kože, syfilis),
• mykotické a parazitárne infekcie kože (napr. scabies),
• periorálna dermatitída,
• acne, rosacea, pyodermia,
• perianálny a genitálny pruritus.


4.4 Špeciálne upozornenia
Ak sa pri nanesení masti vyskytne kožná reakcia z precitlivenosti
(svrbenie, pálenie, začervenanie kože), liečba má byť okamžite prerušená.
Na liečbu plienkovej dermatitídy je možné použiť masť iba vtedy, ak je to
nevyhnutné.
Nanášanie lieku pod plienky u detí zvyšuje absorpciu liečiva, pretože
plienky pôsobia ako oklúzia. U detí je okrem toho vyššia možnosť systémovej
absorpcie kvôli vyššiemu pomeru povrchu kože k telesnej hmotnosti a kvôli
nedostatočne vyvinutému stratum corneum kože.
Dlhodobé nanášanie masti na tvár sa neodporúča pre možnosť vzniku
dermatitídy podobnej rosacee, periorálnej dermatitíde a akné.
Masť sa nesmie nanášať do oka alebo na kožu v blízkosti oka pre možnosť
vzniku katarakty, glaukómu, mykotických infekcií oka a exacerbácii oparu.
Masť sa nemá nanášať na sliznice, nepoužíva sa pri liečbe ulcus cruris.
Určité časti tela, ako ingvíny, axily a perianálna oblasť, kde dochádza
k istému druhu prirodzenej oklúzie, sú pri lokálnej liečbe masťou
citlivejšie na vznik strií, takže nanášanie Belogent masti v týchto
oblastiach má byť obmedzené na minimum.
Použitie lieku Belogent masť u detí mladších ako 12 mesiacov sa neodporúča.
Deti, pacienti s hepatálnou insuficienciou a pacienti vyžadujúci si
dlhodobú liečbu a to najmä vtedy, ak je použitý okluzívny obväz, musia byť
starostlivo sledovaní, pretože u týchto pacientov môže dôjsť k zvýšenej
resorpcii betametazónu a/alebo gentamycínu so systémovými prejavmi (pozri
časť 4.8 Nežiaduce účinky). Systémové prejavy zvýšenej resopcie
betametazónu sú retardácia rastu a intrakraniálna hypertenzia (len u detí),
supresia osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička, Cushingov syndróm,
hyperglykémia a glykozúria. Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú veľmi
vzácne, sú obvykle reverzibilné a vymiznú po prerušení liečby. U týchto
pacientov musí byť periodicky kontrolovaná funkcia hypotalamus-hypofýza-
nadoblička (kontrola voľného kortizolu v moči a v plazme, test stimulácie
ACTH). Ak dôjde k supresii osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička má byť
používanie lieku Belogent masť prerušené t.j. má byť znížená frekvencia
nanášania alebo má byť používanie lieku nahradené použitím menej účinného
kortikosteroidu. Príznaky z vysadenia (horúčka, myalgia, artralgia,
slabosť) sa vyskytujú zriedkavo a pri ich výskyte je potrebná systémová
substitučná kortikosteroidová terapia.
V prípade sekundárnej bakteriálnej alebo mykotickej infekcie kožných lézií,
sa musí začať s antibakteriálnou, resp. antimykotickou liečbou.
Neodporúča sa použitie masti do vlasatej časti hlavy.
Je nutné mať na zreteli, že dlhodobá lokálna aplikácia gentamicínu môže
viesť k vzniku rezistencie na aminoglykozidy, a preto sa lokálne použitie
lieku neodporúča u pacientov so zníženou aktivitou imunitného systému alebo
u iných skupín pacientov s vysokým rizikom.

4.5 Liekové a iné interakcie
Nie sú známe.

4.6 Používanie v gravidita a počas laktácie
Gravidita
Nie sú k dispozícii spoľahlivé štúdie o možných teratogénnych účinkoch
lokálne podávaných kortikosteroidov u gravidných žien. Nie sú k dispozícii
ani spoľahlivé štúdie o možných teratogénnych účinkoch lokálne podávaného
gentamicínu u gravidných žien. Belogent masť sa preto u gravidných žien
odporúča iba v prípade, ak podľa zváženia lekára terapeutický prínos pre
gravidnú ženu je väčší ako možné riziko pre fetus. V týchto prípadoch musí
byť podávanie krátkodobé a obmedzené na malý povrch tela.

Laktácia
Nie je známe, či lokálne podávané kortikosteroidy vrátane betametazónu môžu
vyvolať dostatočnú systémovú resorpciu, ktorá by zapríčinila prestup
merateľného množstva uvedených liečiv do materského mlieka. Existujú však
údaje, že ak sa systémovo podávané kortikosteroidy vylúčia do materského
mlieka, tak len v množstve, ktoré nemá škodlivý účinok na dojča.
Systémovo podávaný gentamycín prestupuje do materského mlieka, ale
pravdepodobne nespôsobuje škodlivé účinky na dojča.
Podľa rozhodnutia lekára, ak terapeutický prínos pre dojčiacu ženu je väčší
ako možné riziko pre dojča, môže sa Belogent masť podávať u dojčiacich
matiek, ale nesmie sa nanášať na pokožku prsníkov pred dojčením a liečba
musí byť krátka a obmedzená na malý povrch tela.

4.7 Ovplyvnenie schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje
Belogent masť nemá žiadny alebo zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť
vozidlá a obsluhovať stroje.

4.8 Nežiaduce účinky
Nežiaduce účinky môžu byť lokálne, v mieste podania alebo systémové,
spôsobené systémovou absorpciou liečiv. Nežiaduce účinky betametametazónu
v kombinácii s gentamycínom počas lokálneho podávania v terapeutických
dávkach sú zvyčajne mierne. Ich výskyt a riziko sa proporcionálne zvyšuje
v závislosti od povrchu a stavu ošetrovanej kože, s dĺžkou použitia
a použitia oklúzie.
Systémové nežiaduce účinky sa vyskytujú veľmi zriedka, väčšinou pri
predávkovaní a zvyčajne po prerušení liečby vymiznú.
Lokálne nežiaduce účinky
Môže sa objaviť pocit pálenia, svrbenia, folikulitída, akné,
hypopigmentácia, atrofia kože, strie, hypertrichóza, periorálna
dermatitída, ekchymóza, sekundárne infekcie kože (pyodermia, furunkulóza),
hirsutizmus.
Pri použití lieku v periorbitálnej oblasti sa môže vyskytnúť katarakta
alebo sekundárny glaukóm.
Zriedkavo sa môže objaviť miliaria rubra charakterizovaná objavením sa
vezikuly, ako i erózia, ulcerácia a macerácia kože.
Lokálna reakcia na gentamycín sa najčastejšie prejavuje ako kožná reakcia
z precitlivenosti s prejavmi vyrážky, pruritu, erytému, opuchu a inými
prejavmi, ktoré neboli prítomné pred zahájením liečby.
Celkové nežiaduce účinky
Perkutánna absorpcia betametazónu sa môže prejaviť celkovými nežiaducimi
účinkami, ako je hyperglykémia, glykozúria, supresia osi hypotalamus-
hypofýza-nadoblička a Cushingov syndróm (guľatá tvár, nezvyčajná únava
a malátnosť, mentálna depresia, nepravidelný menštruačný cyklus, pokles
libida), edémy, hypertenzia, hypokalémia, pokles hladiny bielkovín,
retardácia rastu, intrakraniálna hypertenzia (len u detí), ktoré sú
reverzibilné a odznejú po vysadení liečby.
Veľmi zriedkavo, iba v prípade významnej systémovej absorpcie gentamicínu,
môže dôjsť k poruchám sluchu a vestibulárneho aparátu s prejavmi tinnitu.
Je možné aj poškodenie funkcie obličiek.
Tieto nežiaduce účinky sa vyskytujú častejšie pri súčasnom systémovom
užívaní ototoxických a nefrotoxických látok, alebo pri predchádzajúcich
poruchách obličiek.

4.9 Predávkovanie
Pri nanášaní lieku na rozsiahle oblasti porušeného a preto
permeabilnejšieho povrchu kože dlhší čas (viac ako tri týždne), pri použití
okluzívneho obväzu a u detí môže dôjsť k zvýšenej absorpcii liečiv do
systémového obehu a k prejavom systémových nežiaducich účinkov (pozri časť
4.8).
Mimoriadne vzácne, iba v prípadoch významnej systémovej absorpcie
gentamicínu pri jeho dlhodobej aplikácii na rozsiahle a porušené oblasti
kože, a to najmä u pacientov, ktorí súčasne užívajú ototoxické alebo
nefrotoxické látky alebo u pacientov s predchádzajúcou poruchou funkcie
obličiek, je možnosť vzniku poruchy sluchu a vestibulárneho aparátu
s prejavmi tinnitu a poruchy funkcie obličiek.
Liečba predávkovania:
Prerušenie podávania lieku a zavedenie symptomatickej liečby s obvyklými
postupmi pre zachovanie normálnych funkcií organizmu.
Pri liečbe predávkovania sa môžu zriedkavo vyskytnúť príznaky z vysadenia
(horúčka, myalgia, artralgia, slabosť) a pri ich výskyte môže byť potrebná
systémová substitučná kortikosteroidová terapia.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1 Farmakodynamické vlastnosti
/Farmakoterapeutická skupina:/ Dermatologikum, kombinácia kortikosteroidu s
antibiotikom
/ATC kód:/ D07CC01

Betametazón, syntetický fluorovaný kortikosteroid na lokálne podanie, má
silné protizápalové, imunosupresívne a antiproliferatívne účinky. Je
syntetickým derivátom prednizolónu s vysokou kortikosteroidnou aktivitou
pri nevýznamnom mineralokortikoidnom účinku. Presný mechanizmus lokálnej
kortikosteroidnej aktivity nie je známy, ale považuje sa za ňu kombinácia
antiflogistického, imunosupresívneho a antiproliferatívneho účinku,
z ktorých je najvýznamnejší nešpecifický antiflogistický účinok.
Kortikosteroidy difundujú bunkovou membránou a vytvárajú komplexy so
špecifickými receptormi v cytoplazme, ktoré prenikajú do bunkového jadra,
viažu sa na DNK (chromatín) a stimulujú transkripciu mRNK a tým syntézu
rôznych enzýmov zodpovedných za protizápalové pôsobenie lokálne podávaných
kortikosteroidov. Kortikosteroidy znižujú tvorbu, uvoľňovanie a aktivitu
chemických mediátorov zápalu (kinínu, histamínu, lyzozómových enzýmov,
prostaglandínov a leukotriénov). Kortikosteroidy tiež inhibujú dilatáciu
krvných žíl a zvýšenú permeabilitu ich stien a tým znižujú prienik
leukocytov a makrofágov do miesta poškodenia. Vazokonstrikčné pôsobenie
znižuje extravazáciu séra a vznik edému. Kortikosteroidy tiež pôsobia
imunosupresívne na typ III a IV hypersenzitívnych reakcií inhibíciou
toxickej aktivity komplexu antigén-protilátka v stenách ciev, ktorý
vyvoláva alergickú kožnú vaskulitídu a inhibíciou aktivity lymfokinínov,
cieľových buniek a makrofágov, ktoré spolu vyvolávajú reakciu podobnú
alergickej kontaktnej dermatitíde. Kortikosteroidy tiež zabraňujú prístupu
senzibilizovaných T-lymfocytov a makrofágov k cieľovým bunkám.
Gentamicín je aminoglykozidové antibiotikum s výrazným baktericídnym
účinkom. Inhibuje syntézu proteínov v baktériách väzbou na špecifický
receptor proteínu v podjednotke 30S bakteriálnych ribozómov a zasahuje do
vytvorenia komplexu medzi mRNA a podjednotkou 30S. Dochádza k chybnému
čítaniu DNA a následnej tvorbe nefunkčných proteínov.

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Rozsah perkutánnej absorpcie lokálne podávaného betametazónu závisí od
rôznych faktorov, ako sú vehikulum, integrita epidermálnej bariéry
a použitie okluzívneho obväzu. Lokálne podávané kortikosteroidy sa môžu
absorbovať normálnou intaktnou kožou v malej miere, zatiaľ čo prítomnosť
zápalových procesov v koži alebo použitie okluzívneho obväzu zvyšuje rozsah
absorpcie.
Betametazón sa v koži lokálne nemetabolizuje a z kože sa eliminuje
odlučovaním stratum corneum a jeho stieraním z povrchu kože.
Po absorpcii kožou sa farmakokinetika lokálne podávaných kortikosteroidov
podobá farmakokinetike systémovo podávaných. Systémová absorpcia po
lokálnom podaní je približne 12-14%. Približne 64% betametazónu sa viaže na
plazmatické proteíny, distribučný objem je 1,4 l/kg. Betametazón sa
metabolizuje primárne v pečeni a metabolity sú z väčšej časti vylučované
žlčou a z menšej časti obličkami (iba okolo 5%).
Gentamicín je cez intaktný povrch kože absorbovaný v nevýznamných
množstvách, zatiaľ čo jeho absorpcia cez porušenú kožu môže dosiahnuť až
5%. Podobne ako ostatné aminoglykozidy sa gentamicín málo viaže na
plazmatické proteíny a je vylučovaný takmer výhradne glomerulárnou
filtráciou.

5.3 Predklinické údaje o bezpečnosti
Toxikologické štúdie na zvieratách dokazujú, že kombinácia betametazónu
a gentamicínu pre lokálne použitie sa dobre znáša.
Toxicita po jednorazovom podaní
LD50 myší a potkanov po p.o. podaní :

betametazóndipropionát
LD 50 u potkanov > 4g/kg
LD 50 u myší > 5g/kg

Po jednorazovej aplikácii vykazuje gentamicín relatívne nízku toxicitu. Po
perorálnej aplikácii u myši bola LD50 vyššia ako 11g/kg. Po subkutánnej
aplikácii psom dochádzalo po dávke 66mg/kg k ich úmrtiu medzi 6-10dňom po
aplikácii
Toxicita po opakovanom podaní
Po opakovanej perkutánnej aplikácii betametazónu v dávkach vyšších ako
dávky terapeutické sa nepozorovali žiadne známky chronickej toxicity.
Podobné údaje sa uvádzajú aj pre gentamicín. Avšak pri parenterálnom podaní
gentamicínu v dávke 40mg/kg po dobu 14 dní došlo k rozvoju ototoxicity
a nefrotoxicity.
Kancerogenita
Nie sú žiadne informácie o kancerogenite betametazónu a gentamycínu.
Mutagenita a teratogenita
Nie sú žiadne informácie o mutagenite betametazónu a gentamycínu.
Pri systémovom podaní kortikosteroidov laboratórnym zvieratám sa vyskytli
teratogénne účinky už pri relatívne nízkych dávkach. Silne účinné
kortikosteroidy vykazovali teratogénne účinky dokonca i po perkutánnom
podávaní laboratórnym zvieratám. Avšak teratogénna aktivita betametazónu,
ktorý je rovnako klasifikovaný ako silne účinný kortikosteroid, nebola
týmto spôsobom testovaná.
Po intramuskulárnom podaní betametazóndipropionátu králikom v dávke 0,05
mg/kg bol zaznamenaný jeho teratogénny účinok. Použitá dávka je však 26
krát vyššia ako odporúčaná dávka pre lokálne použitie. Fetálne abnormality
zahrňovali umbilikálnu herniu, cefalokélu, rázštep podnebia.
Niektoré aminoglykozidy môžu vyvolať poškodenie plodu. Pokusy na potkanoch
a králikoch nepreukázali teratogénny účinok gentamicínu. Je však známe, že
gentamicín prechádza cez placentárnu bariéru a že jeho koncentrácia vo
fetálnom sére je podobná koncentrácii v sére matiek.


6. FARMACEUTICKÉ INFORMÁCIE
6.1 Zoznam pomocných látok
Vaselinum album, paraffinum liquidum.

6.2 Inkompatibility
Neaplikovateľné.

6.3 Čas použiteľnosti
4 roky

4. Špeciálne upozornenia na uchovávanie
Uchovávajte pri teplote do 25°C, chrániť pred mrazom.

6.5 Druh obalu a obsah balenia
Druh obalu: Hliníková tuba s bezpečnostným plastovým uzáverom, papierová
skladačka, písomná informácia pre používateľa.
Veľkosť balenia: 15 a 30g
Nie všetky veľkosti balenia musia byť uvedené do obehu.

6.6 Pokyny na použitie a zaobchádzanie s liekom a likvidáciu
Žiadne zvláštne požiadavky.

7. DRŽITEĽ ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII
Belupo, s.r.o., Bratislava
Slovenská Republika

8. REGISTRAČNÉ ČÍSLO
46/0041/97-S

9. DÁTUM PRVEJ REGISTRÁCIE/ PREDĹŽENIA REGISTRÁCIE
6.2.1997/28.2.2007

10. DÁTUM REVÍZIE TEXTU
október 2005